Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för fält > Ersätt fältinnehåll
 
Ersätt fältinnehåll
Användning 
Ersätter värdet i ett fält i varje post i de hittade posterna med ett annat värde.
Se även 
Format 
Ersätt fältinnehåll [Med dialogruta: På/Av; <tabell::fält>;
Aktuellt innehåll/Löpnummer/Beräkningsresultat]
Tillval 
Med dialogruta anger om dialogrutan Ersätt fältinnehåll ska visas när scriptsteget utförs.
Ange målfält anger målfältet för ersättningsåtgärden.
Ersätt med "aktuellt fältinnehåll" använder det aktuella värdet i det angivna fältet som det ersättningsvärde som ska infogas i fältet i alla poster i de aktuella hittade posterna.
Ersätt med löpnummer ändrar löpnumret för fältet i alla poster i de aktuella hittade posterna.
Enligt tillval använder nästa tillgängliga värde i Enligt tillval som det första postnumret uppräknat med värdet i Enligt tillval.
Egna värden använder du om du vill ange ett värde som ska användas som startpunkt för serien, samt som ett värde som fälten i serien ska räknas upp med i den aktuella hittade gruppen.
Uppdatera värdet i fältets ifyllningstillval? återställer serienummervärdet i Enligt tillval så att nästa serienummer som matas in automatiskt stämmer med posterna du just ändrat löpnummer för med det här scriptsteget. Om det här tillvalet inte används ändras inte serienumret i Enligt tillval och då kanske det inte ligger i följd med posterna som fått nya löpnummer.
Om fältet som ska ersättas har ställts in för automatisk inmatning av ett serienummer och Förhindra manuell ändring av värdet inte är markerat infogas ändå ett sekventiellt nummer i det markerade fältet, men börjar med nästa tal som anges automatiskt.
Ersätt med beräknat värde visar dialogrutan Ange beräkning, där du kan skriva in en beräkning som ska användas som ersättningsvärde.
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Partiell 
FileMaker Go 
Partiell 
Anpassad webbpublicering 
Partiell 
FileMaker WebDirect 
Partiell 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Det här scriptsteget använder värdet i ett angivet fält i den aktuella posten eller en beräkning för att ersätta värdet i fältet i alla poster i det aktuella sökresultatet.
Viktigt!  Ersätt fältinnehåll ändrar alla poster i sökresultatet. Det går inte att ångra scriptsteget Ersätt fältinnehåll.
Kommentarer 
Det här steget kan också användas när du vill ändra löpnummer i ett fält i alla poster i det aktuella sökresultatet.
När du använder scriptsteget Ersätt fältinnehåll måste data verkställas innan bearbetningen kan genomföras. Annars kan du få oväntade resultat. Mer information finns i Verkställa information i poster.
FileMaker WebDirect, script på serversidan och Anpassad webbpublicering kör det här scriptsteget om alternativet Med dialogruta är inställt på Av.
I FileMaker Go stöds inte alternativet Med dialogruta: På.
Exempel 1 
Tilldelar alla fakturor i sökresultatet löpnummer.
Sortera poster [Återställ; Med dialogruta: På]
Gå till post/sökpost/sida [Första]
Ersätt fältinnehåll [Med dialogruta: Av; Fakturor::Faktura-ID; Serienummer]
Exempel 2 
Ersätter innehållet i fältet Kund-ID för alla poster i sökresultatet med innehåll i den aktuella postens Kund-ID-fält.
Utför sökning [Återställ]
Ersätt fältinnehåll [Med dialogruta: Av; Fakturor::Kund-ID; Aktuellt innehåll]
Relaterade avsnitt 
Definiera beräkningsfält
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)