Arbeta med relaterade tabeller > Om relationskriterier > Relationer som använder jämförande operatorer
 
Relationer som använder jämförande operatorer
I en jämförelserelation använder du en eller flera av följande operatorer för att jämföra värden i matchande fält i de två relaterade tabellerna. Relationen returnerar relaterade poster när jämförelsen utvärderas med lyckat resultat enligt de villkor som du definierar.
 
Relationsoperatorn ...
... matchar de här posterna
=
Värdena i matchande fält är desamma
Värdena i matchande fält är inte desamma
<
Värdena i det vänstra matchande fältet är mindre än värdena i det högra matchande fältet
Värdena i det vänstra matchande fältet är mindre än eller lika med värdena i det högra matchande fältet
>
Värdena i det vänstra matchande fältet är större än värdena i det högra matchande fältet
Värdena i det vänstra matchande fältet är större än eller lika med värdena i det högra matchande fältet
x
Alla poster i den vänstra tabellen matchas med alla poster i den högra tabellen, oavsett värdena i de matchande fälten (kallas ibland för en kartesisk produktrelation)
Till exempel:
Två tabeller med linjer mellan två fält som visar en relation som baseras på jämförelseoperatorn större än
Den här relationen definieras med följande villkor:
 
Tabell
Fältnamn
Kommentar
TabellC
DatumfältC
Matchande fält till DatumfältD – poster i TabellD är relaterade till poster i TabellC som har ett senare värde i DatumfältC.
TabellD
DatumfältD
Matchande fält till DatumfältC – poster i TabellC är relaterade till poster i TabellD som har ett tidigare värde i DatumfältD.
Om en post i TabellC har värdet 2019-12-11 i DatumfältC är alla poster i TabellD som innehåller värdet 2019-12-10 eller tidigare i DatumfältD relaterade till den. Om en post i TabellD har värdet 2019-12-11 i DatumfältD är alla poster i TabellC som innehåller värdet 2019-12-12 eller senare i DatumfältC relaterade till den.
Relaterade avsnitt 
Arbeta med relationsdiagrammet
Skapa och ändra relationer
Skapa portaler för att visa relaterade poster