Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för sökresultat > Utför sökning
 
Utför sökning
Användning 
Söker efter poster med hjälp av aktuella eller lagrade sökposter.
Se även 
Format 
Utför sökning [Återställ]
Tillval 
I dialogrutan Ange sökposter kan du skapa och hantera sökposter. De sökposter du skapar lagras med scriptsteget. Mer information finns i Dialogrutorna Ange sökposter och Ändra sökposter.
Ny öppnar dialogrutan Ändra sökposter där du kan definiera villkor för sökposten.
Ändra öppnar den sökpost som markerats i listan.
Duplicera duplicerar en eller flera sökposter som markerats i listan.
Radera raderar en eller flera sökposter som markerats i listan.
I dialogrutan Ändra sökposter kan du skapa eller ändra kriterier för sökposter.
För Åtgärd väljer du Hitta poster eller Uteslut poster för att ange om sökposten ska hitta eller utesluta poster. Hitta poster lägger till dem i sökresultatet. Uteslut poster utelämnar dem. En enskild sökpost kan antingen hitta eller utesluta poster. Använd flera sökposter och du vill både hitta och utesluta poster i samma Utför sökning-scriptsteg.
Hitta poster när (eller Uteslut poster när) visar en lista med fält i den aktuella tabellen. Om du vill skapa en sökpost börjar du med att välja ett fält i listan.
Om du vill välja ett fält i en relaterad tabell klickar du på den aktuella tabellens namn längst upp i listan och väljer den relaterade tabell du önskar. Välj ett relaterat fält i den här nya listan.
Ändra värdet i Repetition till en viss cell i ett repeterande fält.
Ange sökvillkoren för det valda fältet i Villkor.
Klicka på Sätt in operator för att ytterligare förfina sökvillkoren. Mer information finns i Söka efter poster.
Klicka på Lägg till om du vill lägga till villkoren i sökposten.
Om du vill ändra befintliga villkor markerar du raden som innehåller fältet och villkoren upptill i dialogrutan och gör önskade ändringar för fält och/eller villkor. Klicka på Ändra för att spara ändringarna.
Om du vill ta bort befintliga villkor markerar du raden som innehåller fältet och villkoren upptill i dialogrutan och klickar på Ta bort.
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Ja 
FileMaker Go 
Ja 
Anpassad webbpublicering 
Ja 
FileMaker WebDirect 
Ja 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Du kan använda Utför sökning med eller utan att ange en sökpost i scriptsteget:
Om du anger en eller flera sökposter går scriptsteget till sökläget, utför de angivna sökposterna och går sedan till bearbetningsläget.
Om du inte anger en sökpost:
I läget Sök utför det här scriptsteget aktuella sökposter och går sedan till bearbetningsläget.
I alla andra lägen går det här scriptsteget till sökläge och utför den senaste sökposten som har utförts och går sedan till bearbetningsläget.
Du kan använda Utför sökning efter scriptsteget Sök för att göra paus i scriptet och låta användaren ange sökvillkor eller använda scriptsteget Tilldela fält för att ange sökkriterier innan sökningen utförs.
Exempel 1 
Går till layouten Fakturainformation, går till sökläget, pausar för användarinmatning, utför en sökning och återgår till den ursprungliga layouten.
Gå till layout ["Fakturainformation"]
Sök [Paus: På]
Utför sökning [ ]
Gå till layout [ursprunglig layout]
Exempel 2 
Går till sökläget, ställer in fältet Datum på innevarande dag och utför sökningen. Visar layouten Fakturainformation, layouten Fakturor eller en anpassad dialogruta beroende på hur många poster som hittades med dagens datum.
Manuell felhantering [På]
Sök [Paus: Av]
Tilldela fält [Fakturor::Datum; Get (AktuelltDatum)]
Utför sökning [ ]
If [Get ( HittadePoster ) = 1]
Gå till layout ["Fakturainformation"]
Else If [Get ( HittadePoster ) < 1]
Gå till layout ["Fakturor"]
Else
Visa anpassad dialogruta ["Inga poster hittades."]
End If
Relaterade avsnitt 
Scriptsteget Förfina sökning
Scriptsteget Utvidga sökning
Scriptsteget Uteslut
Söka efter informationsintervall
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)