Referens > Referens för scripttriggers > VidÅterställPost
 
VidÅterställPost
Utför ett script innan en uppsättning poster återställs av kommandot Poster > Återställ post eller av scriptsteget Återställ post/sökpost.
När scriptet körs
Innan händelsen har bearbetats.
De lägen där triggern kan användas
Bearbetningsläge och Sökläge.
Resultat
Du kan använda scriptsteget Avsluta script i det utlösta scriptet för att returnera sant eller falskt.
Sant: Händelsen som utlöste scriptet fortsätter.
Falskt: Händelsen som utlöste scriptet avbryts.
Kompatibilitet 
 
Där scripttriggern aktiveras 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Ja 
FileMaker Go 
Ja 
Anpassad webbpublicering 
Ja 
FileMaker WebDirect 
Ja 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 10.0
Kommentar 
Den här triggern aktiveras endast om det finns ej verkställda ändringar i poster.
Den här scripttriggern aktiveras om Spara poständringar automatiskt inte är markerat i dialogrutan Tillval för layout när en användare återställer en post.
Om du klickar på Återställ fält i en dialogruta för fältvalideringsfel aktiveras inte denna scripttrigger.
Se Åtgärder som inte aktiverar scripttrigger där det finns en lista över andra åtgärder som inte aktiverar den här scripttriggern.
Relaterade avsnitt 
Konfigurera scripttriggers
Konfigurera scripttriggers för layouter
Konfigurera scripttriggers för objekt