Skapa och hantera layouter och rapporter > Arbeta med fält i en layout > Placera merge-fält i en layout
 
Placera merge-fält i en layout
Använd mergefält om du vill kombinera fältdata och text i dokument som standardbrev, etiketter, kuvert eller kontrakt. Du skapar merge-fält i textblock, vilket innebär att du kan använda en kombination av statisk text och fältdata.
Kopplade fält komprimeras och expanderas så att de rymmer texten i fältet för varje post. Till exempel:
När fältet <<Förnamn>> finns mellan texten Bästa och ett utropstecken (dvs. Bästa <<Förnamn>>!) visar FileMaker Pro Bästa Christian! i Bearbetningsläget eller Granskningsläget om fältet Förnamn innehåller Christian.
När ett merge-fält står på en egen rad och inte innehåller någon information (t.ex. om fältet Adressrad 2 är tomt i en adressetikett) tas den tomma raden bort från textblocket, vilket gör texten snyggare.
Obs!  Du kan inte lägga till eller redigera data i mergefält i bearbetningsläge. För inmatning av data måste du använda en annan layout med vanliga fält, som tillåter inmatning av data.
Så här placerar du ett kopplat fält i en layout:
1. Gör något av följande i layoutläge:
Om du vill skapa ett nytt textblock som innehåller ett merge-fält klickar du med pilpekaren där du vill placera det nya textblocket.
Om du vill lägga till merge-fältet i ett befintligt textblock klickar du på Textverktyget Textverktyget i statusverktygsfältet och klickar sedan i textblocket så att insättningspunkten placeras där du vill lägga till merge-fältet.
2. Välj Sätt in > .
3. Välj fältet som du vill sätta in i dialogrutan Fält.
Du kan välja ett fält i en relaterad tabell genom att välja ett tabellnamn i listan ovanför fältlistan. Du kan också välja Hantera databas om du vill skapa ett nytt fält, en ny tabell eller en ny relation.
4. Klicka på OK.
Fältnamnet visas omgivet av dubbla inledande (<<) och avslutande (>>) vinkelparenteser i textblocket.
5. Välj om merge-fältet ska vara aktiverat eller inaktiverat för snabbsökning. Mer information finns i Konfigurera snabbsökning. Merge-fält ingår som standard i sökningen.
Om ett merge-fält är aktiverat för snabbsökning omfattar sökningen endast de fält som merge-fältet refererar till. Om exempelvis merge-fältet Avgångar från <<Avgångsort>> är aktiverat för snabbsökning och en av posterna innehåller New York som Avgångsort-fält, hittar en sökning efter New York posten, men en sökning efter Avgångar från New York hittar inga poster.
Så här tar du bort ett merge-fält:
Markera fältnamnet tillsammans med symbolerna << och >> och tryck sedan på Backspace eller Delete.
Kommentar 
Du kan lägga till skiljetecken, blanksteg, radbrytningar och text mellan merge-fält efter behov. Var noga med att inte skriva några tecken mellan symbolerna << och >>.
Du kan sätta in ett merge-fält direkt i ett textblock genom att skriva fältnamnet omgivet med två inledande och två avslutande vinkelparenteser, så här: <<fält>>. Du måste använda vinkelparenteser, inte gåsögoncitationstecken (« och »), som inte fungerar.
Om du vill ange textattribut som ska användas när du bearbetar, granskar eller skriver ut fältinformationen i ett merge-fält i Layoutläge klickar du på Markeringsverktyget Markeringsverktyget i statusverktygsfältet. Markera textblocket och välj utformningstillval i Granskaren. När du utformar text ska du använda fliken Utseende Utseende i Granskaren (klicka på Granskare Knappen Granskare i layoutlisten). När du utformar data (numeriskt, datum eller tid) ska du använda fliken Data Data i Granskaren. Se Utforma text och Formatera och ställa in fältobjekt i layoutläge.
Om du använder formatering (till exempel format, färg eller storlek) för innehåll i ett textfält i Bearbetningsläge används den även på merge-fält utifrån det textfältet. Det gäller även om merge-fältet används för en annan layout.
I bearbetnings- och granskningsläge kommer bara så mycket text som får plats inom ett textblock att visas och skrivas ut. Eftersom kopplade fält ofta innehåller varierande mängder data kan innehållet i ett textblock klippas av, så att det inte visas i sin helhet. Om det behövs kan du ändra storlek på textblocket så att all text visas. Information om hur du ändrar storlek på textblock finns i Ändra storlek och form på objekt.
Du kan också använda en kopplad variabel för att visa data. Mer information finns i Sätta in kopplade variabler i en layout.