Referens > Funktioner > Logiska funktioner > Let
 
Let
Användning 
Ställer in en variabel eller flera till resultatet av det angivna uttrycket eller uttrycken under beräkningens varaktighet, till dess att scriptet avslutas eller filen stängs.
Format 
Let({[} var1 = uttryck1 {; var2 = uttryck2...]} ; beräkning)
Parametrar 
var – vilket som helst variabelnamn, lokalt variabelnamn eller globalt variabelnamn (se Om att namnge fält där du hittar anvisningar om namngivning av variabler)
uttryck – ett beräkningsuttryck, ett fält eller en konstant.
beräkning – ett beräkningsuttryck, ett fält eller en konstant.
Parametrar inom klamrar {} är valfria.
Returnerad datatyp 
Text, numeriskt, datum, tid, tidsstämpel, container
Kommer från 
FileMaker Pro 7.0
Beskrivning 
Med funktionen Let kan du tilldela resultat av uttryck till variabler och returnera ett resultat som kan använda dessa variabler. Använd Let för att göra det enklare att läsa komplexa formler genom att minska behovet av att anropa funktioner från funktioner. Let kan även göra funktioner effektivare genom att spara resultatet från funktionsanrop i variabler för återanvändning i formeln och därigenom minska antalet upprepade funktionsanrop.
För att tilldela flera variabler i en Let-funktion använder du listsyntax med värden i [ ] och separerade av semikolon. För att göra det enklare att läsa flera variabler kan du placera varje variabel och den returnerade beräkningen på en separat rad, även om denna formatering inte krävs. Till exempel:
Let([
variabel = värde ;
variabel2 = värde2
] ;
beräkning)
Funktionen Let anger variablerna från vänster till höger. Du kan använda tidigare definierade variabler (t.ex. variabler som du definierat inom scriptsteget Ange variabel) när du vill definiera nya variabelvärden. Du kan också kapsla in en Let-funktion inuti en annan. Om du använder en tidigare definierad variabel i en inkapslad Let-funktion har variabeln bara sin räckvidd inom den kapslade funktionen (om du har definierat en helt unik variabel). Se exemplet med städer nedan.
Du kan referera till definierade lokala och globala variabler i vilken beräkning som helst inom deras räckvidd. Lokala variabler som definierats i en beräkning har filen som räckvidd men är bara tillgängliga när scriptet inte körs. Mer information finns i Använda variabler.
Exempel 
Let(x = 5 ; x*x) returnerar 25.
Let([ x = 5 ; kvadrat= x*x ; kubik = kvadrat*x ] ; kubik) returnerar 125.
Följande exempel returnerar San Francisco - Paris.
Let(
Ort = "Paris" ;
Let(
Ort = "San Francisco" ;
Ort & " - "
)
& Ort)
Följande exempel anger en lokal variabel för det aktuella kontots behörighetsuppsättning och returnerar variabelns innehåll. Om den här beräkningen används i ett script, är den lokala variabeln tillgänglig under scriptets varaktighet.
Let($PRIVILEGE_SET = Get (KontoBehörighetsuppsättning) ; $PRIVILEGE_SET) returnerar [Full Access] om den utvärderas av ett konto med behörighetsuppsättningen Full åtkomst.
Följande exempel ställer in en lokal variabel räknare vid repetition 50 med ett värde på 120:
Let($räknare[50]=120 ; $räknare[50]*2) returnerar 240.
Följande exempel visar hur du överför namngivna parametrar med hjälp av funktionerna Utvärdera, Låt och Get (Scriptparameter) och bara ger tillgång till variabeln "a" (exemplet returnerar 6):
Scriptparameter = "a = 5 ; b = 10"
Evaluate (
"Let(["
& Get (Scriptparameter) & "
] ;
a+1)"
)
Följande exempel visar hur du överför namngivna parametrar och ger tillgång till både variabeln "a" och variabeln "b". Den förenklade första parametern gör den andra parametern mer komplex (exemplet returnerar 6, 12):
Scriptparameter = "a = 5 ; b = 10"
Evaluate (
"Let(["
& Get (Scriptparameter) & "
] ;
a+1 & \", \" & b+2)"
)
Följande exempel visar hur du överför namngivna parametrar, samtidigt som du behåller möjligheten att kontrollera syntaxen för den andra parametern i funktionen Let(exemplet returnerar 6, 12):
Scriptparameter = "a = 5 ; b = 10"
Let([
a = Evaluate (
"Let(["
& Get (Scriptparameter) & "
] ;
a)"
),
b = Evaluate (
"Let(["
& Get (Scriptparameter) & "
] ;
b)"
)
] ;
a+1 & ", " & b+2)
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler
Använda variabler