Dialogrutan Infoga fil Tillval
Den här dialogrutan visas när du anger Dialogalternativ i sektionen för scriptredigering för scriptsteget Infoga fil. Använd dialogrutan om du vill skapa en anpassad dialogruta för att sätta in filer. Den anpassade dialogrutan Infoga fil visas när användare väljer en fil att infoga i ett containerfält.
1. Ange ett namn vid Rubrik för anpassad dialogruta.
Du kan även klicka på Ange om du vill skapa en rubrik från en beräkning (exempelvis för lokalisering av rubriken).
Rubriken visas i den anpassade dialogrutan Infoga fil Tillval.
2. Lägg till, redigera eller ta bort filter för de tillgängliga filtyperna i den anpassade dialogrutan Infoga fil.
 
För att
Gör så här
Skapa ett filter
Klicka på Nytt. I dialogrutan Nytt filter skriver du ett filternamn och filnamnstillägg i fälten Namn respektive Tillägg. Eller klicka på Pilknapp bredvid fältet Namn och välja ett filter i listan. Namnet och motsvarande filnamnstillägg i fälten Namn respektive Tillägg anges. Du kan ändra namnet och ta bort eller lägga till filnamnstillägg.
Om du vill skapa ett filter från en beräkning (exempelvis för lokalisering av filtret) väljer du Ange beräkning.
Klicka på OK.
Redigera ett filter
Klicka på Ändra. Gör ändringarna i dialogrutan Redigera filter och klicka på OK.
Ta bort ett filter
Klicka på Radera.
3. Vid Tillval för lagring väljer du hur filen ska lagras.
Låt användaren välja gör att användarna kan bestämma hur filer ska lagras när de arbetar i den anpassade dialogrutan Infoga fil. (Alternativet Spara endast länk till filen är tillgängligt.)
Länk gör att enbart lagring av filreferenser blir möjlig.
Sätt in möjliggör antingen inbäddning av en fil i ett fält, eller extern lagring av filen på den plats som specificerats i dialogrutan Hantera containrar. Lagring av filreferenser är inte möjlig med det här alternativet. (Mer information finns i Om hur du konfigurerar containerfält.)
4. Vid Visa väljer du hur bild-, video- och ljudfiler som stöds ska visas i fältet.
Ikon med filnamn visar en ikon i fältet. Filen lagras som en bilaga. (Om du vill arbeta med filen kan du exportera den.) Välj det här alternativet om du vill att filer ska komprimeras, eller om du vill inkludera filtillägg som inte stöds av FileMaker Pro.
Filinnehåll (om möjligt) visar innehållet, när det är möjligt, så att användare kan visa, använda och interagera med filen i fältet. Innehåll visas i fältet när filtypen identifieras i FileMaker Pro. Annars visas en ikon i fältet. När du väljer det här alternativet blir komprimeringsalternativet Låt användaren välja otillgängligt.
5. Vid Komprimering väljer du hur filen ska komprimeras.
Obs!  Eftersom komprimeringsinställningarna analyseras automatiskt i FileMaker Pro när du infogar en fil i fältet kan resultatet bli ett annat än det väntade. En fil kan inte komprimeras om lagringsalternativet Länk är markerat i dialogrutan Infoga fil Tillval (eller om Spara endast länk till filen är markerat i den anpassade dialogrutan Infoga fil), om filens innehåll (och inte dess ikon) visas i fältet eller om filen redan är komprimerad (exempelvis en MP3-fil).
Komprimera aldrig gör att filerna inte komprimeras, även när filen visas som en ikon i fältet.
Låt användaren välja gör att användarna själva kan ange inställningar i den anpassade dialogrutan Infoga fil. (Alternativet Komprimera är tillgängligt.) Filen komprimeras inte om något av ovanstående råder.
Komprimera om möjligt gör att filen komprimeras när den infogas i fältet, om det är möjligt att komprimera den. Filen komprimeras inte om något av ovanstående råder.
6. Klicka på OK när du vill spara ändringarna och återgå till sektionen för scriptredigering.
Mer information om hur de här alternativen fungerar tillsammans finns i exemplen nedan.
Kommentar 
Det går inte att välja både Filinnehåll (om möjligt) och Komprimera om möjligt. Om exempelvis en fil med ett tillägg som inte stöds infogas i fältet, komprimeras filen och visas som en ikon.
Information om att skapa en anpassad meny för containerfält finns i Använda anpassade menyer (FileMaker Pro Advanced).
Exempel
I följande exempel visas en vanlig konfiguration i dialogrutan Infoga fil Tillval. Med de här inställningarna infogas filer i containerfältet och filinnehållet visas. När innehållet i en fil inte kan visas komprimeras filen och visas som en ikon.
1. Skriv Infoga media vid Rubrik för anpassad dialogruta.
Dubbla citattecken placeras automatiskt runt namnet i FileMaker Pro.
2. Välj filtret "Alla filer" och klicka sedan på Redigera. Klicka på Pilknapp och välj Video. Vid Tillägg tar du bort .mpg. Klicka på OK.
3. Klicka på Nytt i dialogrutan Infoga fil Tillval. Vid Namn skriver du PDF-dokument. Vid Tillägg skriver du .pdf. Klicka på OK.
4. Klicka på Nytt i dialogrutan Infoga fil Tillval. Klicka på Pilknapp och välj Alla filer. Klicka på OK.
5. Vid Tillval för lagring i dialogrutan Infoga fil Tillval väljer du Sätt in.
Sätt in är ett bra val för databaser med flera användare, eftersom alla filer görs tillgängliga för alla användare.
6. Vid Visa väljer du Filinnehåll (om möjligt).
Komprimeringsalternativet Låt användaren välja blir otillgängligt. Det gör att alternativet Komprimering i den anpassade dialogrutan Infoga fil blir otillgängligt.
7. Vid Komprimering väljer du Komprimera om möjligt.
8. Klicka på OK.
Om inställningarna är de ovanstående och om en fil sätts in i fältet och inte kan komprimeras till följd av visningsinställningen, ändras den inställningen till Ikon med filnamn. Då går det bra att komprimera filen. Om exempelvis en JPEG-fil sätts in i fältet, med ovanstående inställningar, komprimeras inte filen men innehållet visas i fältet i FileMaker Pro. Om en Excel-fil sätts in i fältet komprimeras filen dock, och en ikon visas i fältet i FileMaker Pro.
9. Spara och kör sedan scriptet.
I den anpassade dialogrutan Infoga fil går det inte att välja Spara endast länk till filen eller Komprimera med ovanstående inställningar, men du kan välja ett filter (från Visa).
Relaterade avsnitt 
Om hur du konfigurerar containerfält
Dialogrutan Ange beräkning