Referens > Funktioner > Containerfunktioner > GetContainerAttribute
 
GetContainerAttribute
Användning 
Returnerar filens metadata för det angivna containerfältet.
Format 
GetContainerAttribute (källfält ; attributnamn)
Parametrar 
källfält – anger namnet på ett containerfält.
attributnamn – namnet på ett attribut som stöds (se nedan)
Returnerad datatyp 
Text, numeriskt, datum, tid, tidsstämpel, container
Kommer från 
FileMaker Pro 13.0
Beskrivning 
Vissa attribut kanske inte returnerar ett resultat. Värden för latitud och longitud för ett foto kanske t.ex. inte är tillgängliga eller vissa ljudmetadata som albumillustrationer kanske inte är tillgängliga eftersom metadata har lagrats utanför ljudfilen. Vissa enskilda attribut i gruppattributet all kanske inte gäller under vissa omständigheter.
Tips!  Om du vill minska analysfrekvensen för containerdata i FileMaker Pro, använder du GetContainerAttribute i ett fälts beräkning för automatisk inmatning och avmarkerar Ersätt inte befintligt värde för fält (om det finns). I det här fallet uppdateras GetContainerAttribute endast när innehållet i det angivna containerfältet ändras. Om GetContainerAttribute används i definitionen av ett beräkningsfält, kan beräkningen uppdateras varje gång den aktuella posten ändras, vilket försämrar lösningens prestanda.
Attribut
 
Attribut
...returnerar följande
Returnerad datatyp
Diverse
 
 
filename
Namnet på den fil som infogats i containerfältet.
text
MD5
Resultatet av att använda den kryptografiska hash-funktionen MD5 i en fil som infogats i containerfältet eller en fil som refereras av ett containerfält.
text
storageType
Den metod som används för att lagra data i containerfältet: Inbäddat, Extern (Säker), Extern (Öppen), Filreferens, Text.
text
fileSize
Storleken (i byte) på den fil som infogats i containerfältet.
nummer
internalSize
Mängden (i byte) utrymme inuti databasfilen som upptas av containerfältet.
nummer
externalSize
Mängden (i byte) utrymme som lagras externt av containerfältet. Detta är antingen storleken på den refererade filen eller den totala storleken på alla filer i containerfältet (konfigurerat för öppen eller säker lagring).
nummer
externalFiles
En lista med de externa filer som associeras med containerfältet (antingen filer som använder öppen eller säker lagring eller en filreferens).
text
 
 
 
Bilder
 
 
width
En siffra som anger bildens bredd i pixlar.
nummer
height
En siffra som anger bildens höjd i pixlar.
nummer
dpiWidth
En siffra som anger horisontellt DPI för bilden.
nummer
dpiHeight
En siffra som anger vertikalt DPI för bilden.
nummer
transparency
1 om bilden har en alfakanal, i annat fall returneras 0.
nummer
 
 
 
Foton
 
 
 
Obs!  Endast JPEG- och TIFF-filer returnerar resultat.
 
orientation
En siffra som anger riktning för fotot:
1 (Normal)
2 (Vänd horisontellt)
3 (Roterad 180 grader)
4 (Vänd vertikalt)
5
(Roterad 90 grader motsols och vänd vertikalt)
6 (Roterad 90 grader motsols)
7
(Roterad 90 grader medsols och vänd vertikalt)
8 (Roterad 90 grader medsols)
Obs!  Foton som infogats i tidigare versioner av FileMaker Pro orienteras inte automatiskt. För sådana foton läggs ej tillämplig till i resultatet. Exempel: 3 (Roterad 180 grader), ej tillämplig.
text
created
Den tidigaste tillgängliga tidsstämpeln för fotot.
tidsstämpel
modified
Den senaste tillgängliga tidsstämpeln för fotot. Om fotot aldrig har ändrats returneras en tom sträng.
tidsstämpel
latitude
Latituden för fotots plats.
text
longitude
Longituden för fotots plats.
text
make
Tillverkaren av kameran som används för fotot.
text
model
Kameramodellen som används för fotot.
text
 
 
 
Ljud
 
 
 
Obs!  Endast MP3- och M4A-filer returnerar resultat.
 
title
Ljudtitel.
text
artist
Namnet på ljudets artist.
text
album
Namnet på albumet som innehåller ljudet.
text
year
Året då ljudet släpptes.
text
track
Låtnummer och antal ljud. Exempel: 3/12 eller 3 om låtantalet inte är tillgängligt.
text
genre
Ljudgenre.
text
composer
Ljudets kompositör.
text
coverArt
En bild på albumets omslag.
container
duration
Ljudets längd. Exempel: 00:03:16.
tid
bitRate
Antal kilobitar per sekund (kbps) som används i ljudet.
nummer
 
 
 
Streckkoder
 
 
barcodeText
Innehållet i streckkoden.
text
barcodeType
Typ av streckkod.
text
 
 
 
Signaturer
 
 
signed
Tidsstämpeln när signaturen infogades.
tidsstämpel
 
 
 
Grupper
 
 
general
Attribut som anges i kategorin Allmänt ovan hör till containerfältet.
text
audio
Attribut som anges i kategorin Ljud ovan hör till containerfältet.
text
image
Attribut som anges i kategorin Bilder ovan hör till containerfältet.
text
photo
Attribut som anges i kategorin Foton ovan hör till containerfältet.
text
barcode
Attribut som anges i kategorin Streckkoder ovan hör till containerfältet.
text
signature
Attribut som anges i kategorin Signaturer ovan hör till containerfältet.
text
all
Attribut i alla kategorier ovan hör till containerfältet.
text
Kommentar 
internalSize kan vara mycket mindre än fileSize (exempelvis containerfält som konfigurerats för öppen eller säker lagring, filreferenser eller komprimerade filer) eller mycket större än fileSize (exempelvis containerfält som skapats av plugin-program).
Om du använder attributet MD5 kan du förhindra att dubblettfiler infogas i ett containerfält oavsett filnamnet.
Streckkoder och signaturer anses inte vara bilder.
För gruppattributen general, audio, image, photo och all visas attribut i formatet attributnamn: attributVärde med ett attribut per rad. Vissa attribut ser annorlunda ut för att passa in attributet på en rad:
externalFiles. Visar endast antalet externa filer.
transparency. Visar 1 (Sant) eller 0 (Falskt).
coverArt. Visar png eller jpg beroende på typ av bild.
bitRate. Visar kbps efter siffran. Om ett ljud använder en variabel bithastighet läggs (VBR) till i resultatet. Till exempel: Bithastighet: 247 kbps (VBR).
year. Datuminformation kan returneras inom parenteser efter året. Till exempel: År: 2019 (2019-11-10).
Varje returnerat värde, utom det sista, avslutas med returtecken.
Exempel 
Observera att attributen i följande exempel omges av citattecken.
GetContainerAttribute (Bild ; "all") returnerar:
[General]
Filename: IMG_003.JPG
Storage Type: Inbäddat
MD5: C35A3F668A1FB3F370969399A1FF04FE
File Size: 1964978
Internal Size: 1965064
External Size: 0
External Files: 0
 
[Image]
Width: 1936
Height: 2592
DPI Width: 72
DPI Height: 72
Transparency: 0 (False)
 
[Photo]
Orientation: 6 (Roterad 90 grader motsols)
Created: 2020-01-14 14:40:31
Modified:
Latitude: 37,406167
Longitude: -121,983333
Make: Apple
Model: iPhone 5s
 
GetContainerAttribute (Produkt ; "barcode") returnerar:
[Bar Code]
Bar Code Text: 875720001107
Bar Code Type: UPC-A
 
GetContainerAttribute (Paket ; "signature") returnerar:
[Signature]
Signed: 2019-11-10 11:41:22
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler