Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( TriggerModifieringsTangent )
 
Get ( TriggerModifieringsTangent )
Användning 
Returnerar modifieringstangenternas läge när scripttriggern VidObjektTangenttryckning eller VidLayoutTangenttryckning aktiverades.
Format 
Get (TriggerModifieringsTangent)
Parametrar 
Ingen
Returnerad datatyp 
nummer
Kommer från 
FileMaker Pro 10.0
Beskrivning 
Returnerar ett värde endast när ett script körs som har anropats av en scripttrigger eller från ett delscript som har anropats från det utlösta scriptet. Annars returneras en tom sträng.
Se Get ( AktivModifieringstangent ) där det finns en beskrivning av de värden som har tilldelats modifieringstangenterna.
Se funktionen Code där det finns en lista över navigeringstangenter och de koder som returneras till ett script som har aktiverats av denna trigger.
Det kan passera tid mellan den tidpunkt då tangenterna som aktiverade scripttriggern trycks ned och den tidpunkt då scriptet frågar efter information om modifierartangenterna. Använd Get (TriggerTangenttryckning) och Get (TriggerModifieringsTangent) när du vill ta reda på vilka tangenter som var aktiva när scripttriggern aktiverades. Använd Get (AktivModifieringstangent) när du vill veta vilka tangenter som för närvarande trycks ned.
Kommentar 
Windows: Kombinationer av Alt och Ctrl aktiverar inte scripttriggers.
macOS: Kommandotangentskombinationer aktiverar inte scripttriggers.
I FileMaker WebDirect stöds inte denna funktion och en tom sträng returneras.
Exempel 
Följande exempel visar bara en anpassad dialogruta när ett gement "a" matas in:
If [Get (TriggerTangenttryckning)="a" and Get (TriggerModifieringsTangent)=0]
Visa anpassad dialogruta ["Du angav \"a\"."]
End If
Returnerar värdet 9 om Skift+Alt trycks ned på en dator med macOS. Om tangenterna Alt och Skift trycks ned på en Mac när ett script triggas returnerar Get (TriggerModifieringsTangent) 9 oavsett vilka modifieringstangenter som har tryckts ned under tiden från det att triggern aktiverades tills scriptet körs.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler