Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( Scriptresultat )
 
Get ( Scriptresultat )
Användning 
Returnerar scriptresultatet från ett utfört delscript.
Format 
Get (Scriptresultat)
Parametrar 
Ingen
Returnerad datatyp 
Text, numeriskt, datum, tid, tidsstämpel, container
Kommer från 
FileMaker Pro 8.0
Beskrivning 
Använd den här funktionen som en del av en beskrivning som utvärderas i ett script. Om ett delscript inte returnerar ett resultat kommer innehållet i scriptresultatet att vara tomt eller värdet för ett tidigare delscriptresultat. För att styra värdet för ett delscriptresultat använder du scriptsteget Avsluta script i delscriptresultatet och anger ett resultat.
Exempel 
I följande exempel returnerar scriptet Sök kunder resultaten från en sökförfrågan när det anropas från scriptet Gör rapporter. Scriptet Sök kunder använder valfritt scriptresultat på scriptsteget Avsluta script. Scriptet Gör rapporter använder sedan Get (Scriptresultat) för att avgöra vilka andra scriptsteg som ska utföras baserat på det returnerade resultatet som lagras i Get (Scriptresultat).
Sök kunder
Manuell felhantering [På]
Utför sökning [Spara]
Ny post/sökpost
Avsluta script [Text resultat: Get (HittadePoster) < 10]
Gör rapporter
Utför script [Sök kunder]
If [Get (Scriptresultat) = 0]
Visa kunddialog ["Du har redan skapat 10 poster."]
End If
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler