Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( VärdIPadress )
 
Get ( VärdIPadress )
Användning 
Returnerar IP-adressen för värddatorn för den aktuella filen.
Format 
Get (VärdIPadress)
Parametrar 
Ingen
Returnerad datatyp 
text
Kommer från 
FileMaker Pro 8.0
Beskrivning 
Om den aktuella filen inte har någon värd returneras en tom sträng.
Om adresserna IPv4 och IPv6 är tillgängliga för fjärrvärdfiler returneras adressen i det vanligaste formatet eller standardformatet. Detta kanske inte är samma format som användes när den anslöts till värden.
Om den aktuella beräkningen är lagrad och du anger kontexten utvärderas den här funktionen med utgångspunkt i angiven kontext, annars utvärderas den med utgångspunkt i det aktuella fönstrets kontext.
Kommentar 
I FileMaker WebDirect returnerar Get (VärdIPadress) värddatorns fysiska IP-adress.
Om värddatorn har både IPv4- och IPv6-adresser returnerar Get (HostIPAddress) endast den IP-adress som klienten använde för att ansluta till värden.
Exempel 
Returnerar något av följande om den aktuella filen har en värd.
IPv4: 14.156.13.121
IPv6: [2001:0DB8:85A3:08D3:1319:8A2E:0370:7334]
Något av följande returneras vid åtkomst till en lokal värdfil:
127.0.0.1 vid anslutning till 127.0.0.1
[::1] vid anslutning till localhost
14.156.13.121 vid anslutning till datorns IP-adress eller utvärdering i FileMaker WebDirect.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler