Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund > Formatera och ställa in fältobjekt i layoutläge > Ange utformning för containerfält
 
Ange utformning för containerfält
Du kan styra hur innehåll i containerfält visas i FileMaker Pro. De utformningsinställningar du väljer påverkar endast visningen i FileMaker Pro. De påverkar alltså inte originalmaterialet.
Så här anger du utformning för containerfält:
1. Markera ett eller flera containerfält i layoutläget.
2. Klicka på Granskare Knappen Granskare i layoutlisten. Klicka sedan på Data Data.
3. I dataformateringsområdet klickar du på Bild Knappen Grafik och väljer sedan önskade format.
 
För att
Gör så här
Visa respektive bild i originalstorlek
Välj Beskär till ram i listan Format.
Ändra storleken på varje bild så att den alltid blir större, alltid mindre eller antingen större eller mindre (beroende på informationen i fältet) så att den får plats inom fältets ramar
Välj alternativ i listan Format.
Ange horisontell och vertikal justering
Välj horisontell och vertikal justering vid Justering.
Optimera för statiskt material
Välj Bilder (JPEG, PNG, osv.).
Optimera för interaktivt material
Välj Interaktivt innehåll (PDF, MP3, osv.). När det här alternativet är markerat blir fältet en interaktiv container. Du kan arbeta interaktivt med filer i interaktiva containrar. Om exempelvis en PDF-fil infogas i fältet kan du bläddra bland sidorna, zooma in och ut och kopiera text. När det finns en ljud- eller videofil i fältet kan du spela upp mediefilerna och använda alla tillgängliga reglage för den medietypen, exempelvis paus, spela upp och snabbspola framåt.
Om du vill att ljud- och videofiler ska spelas upp när du visar ett containerfält väljer du även Starta uppspelning automatiskt. Om det alternativet inte är markerat spelar du upp ljud- eller videofiler genom att klicka på uppspelningsreglaget.
Bevara transparens i en bild som lagras som PDF-fil i ett containerfält som optimerats för statiskt innehåll
Välj Bevara PDF-transparens. När du har valt det här alternativet syns containerfältets bakgrund genom genomskinliga områden i bilden. Annars visas genomskinliga områden i vitt.
Kommentar 
Tänk på följande om du väljer Interaktivt innehåll för ett fält:
Du kan använda det här alternativet för containerfält med inbäddade data lagrade, externa data lagrade eller lokala referenser till filer.
Windows: Om du tänker infoga PDF-filer i ett fält bör du kontrollera att ett plugin-program för webbläsare (exempelvis Adobe Reader) är installerat på den lokala datorn. Om det inte finns installerat är kommandot Sätt in > PDF inte tillgängligt, även om alternativet Interaktivt innehåll är markerat.
Det här alternativet stöds inte för containerfält i portaler. Det stöds däremot om containerfältet finns i ett flytande fönster inuti en portal.
Du kan anpassa typen av material som kan infogas i ett containerfält, och ange inställningar för hur filerna ska lagras, visas och komprimeras. Mer information finns i scriptsteget Infoga fil.
Om du lägger till en bakgrundsfyllning i en interaktiv container kan du endast använda en heltäckande fyllningsfärg. Mer information finns i Lägga till kanter, fyllning och baslinjer för fält.
Relaterade avsnitt 
Om containerfält
Använda data i containerfält
Arbeta med webbvisare i layouter
Arbeta med ljud och video i interaktiva containrar