Referens > Underhålla och reparera FileMaker Pro-databaser > Om reparation av FileMaker Pro-filer > Kontrollera filen
 
Kontrollera filen
Om det behövs kontrollerar FileMaker Pro att en databasfil är konsekvent när filen öppnas.
Du kan också välja att låta FileMaker Pro kontrollera att en fil är konsekvent om du misstänker att filen är skadad. En kontroll läser alla block i filen och kontrollerar att:
blockets interna struktur är giltig
blocket är korrekt länkat till andra block i filen
Kontrollen läser inte alla data i varje block och kontrollerar inte scheman eller strukturer på högre nivåer i filen. Dessa kontroller på högre nivå genomförs bara vid kommandot Reparera.
Så här kontrollerar du filen:
1. Välj Arkiv > Reparera.
2. I dialogrutan Välj skadad fil väljer du den fil du vill kontrollera och klickar på Kontrollera.
3. Om dialogrutan Öppna krypterad databasvisas skriver du krypteringslösenordet och klickar på OK.
Om du inte känner till krypteringslösenordet kan du kontakta databasadministratören.
I FileMaker Pro kontrolleras att den valda filen är konsekvent och en sammanfattning av filens status visas samt det totala antalet kontrollerade block, det totala antalet behandlade block och antalet påträffade felaktiga block.
4. Om du vill visa en logg från kontrollen av filen klickar du på Öppna loggfilen.
Filen Recover.log visas i ett separat fönster i tabbavgränsat format. Från vänster till höger visar kolumnerna datum, tidpunkt och tidszon för den plats där kontrollen genomfördes samt filnamn, felnummer och beskrivning av kontrollhändelsen. Du kan spara filen eller skriva ut den för att undersöka den ytterligare. Sedan stänger du fönstret.
Den senaste informationen läggs till i eventuell befintlig Recover.log-fil så du kan behöva bläddra till slutet av filen för att se resultaten från den senaste kontrollen.
5. Klicka på OK i dialogrutan Status.
Dialogrutan Välj skadad fil förblir öppen. Om kontrollen visar att filen var skadad försöker du spara en komprimerad kopia av filen innan du försöker reparera den (mer information finns i Reparera filer). Om kontrollen visar att inga skador finns klickar du på Avbryt.
Kommentar 
Det kan ta längre tid att öppna en fil på vilken FileMaker Pro genomför en kontroll.