Lägga till och visa data > Arbeta med data i Tabellvisning > Visa och dölja fält i Tabellvisningsläge
 
Visa och dölja fält i Tabellvisningsläge
1. Högerklicka på tabellkolumnrubriken i Bearbetningsläge och välj Tabellvisning > Ändra eller klicka på Ändra i statusverktygsfältet.
2. I dialogrutan Ändra tabellvy:
 
För att
Gör så här
Dölja fält
Avmarkera kryssrutorna för de fält du vill dölja i Tabellvisning.
Byta ordning på kolumner
Dra Dubbelriktad pilikon intill fältet om du vill ordna om fälten i listan och i Tabellvisning.
Visa ytterligare fält
Klicka på Additionssymbol om du vill öppna dialogrutan Lägg till fält, välj sedan vilket fält du vill lägga till och klicka på OK. Om du vill välja ett fält i en annan tabell väljer du först tabell i listan ovanför fältlistan, och sedan väljer du ett fält. Om du vill definiera ett nytt fält väljer du Hantera databas i listan.
Ta bort fälten du lade till
Markera ett eller flera fält och klicka sedan på Ikon för papperskorg.
Kommentar 
När du visar befintliga fält som inte finns i den aktuella layouten i Tabellvisning, läggs de inte till i layouten och visas därför inte heller i någon annan vy än Tabellvisning. På samma sätt är det om du döljer fält i Tabellvisning. De tas inte bort från layouten och de syns när användare visar layouten i andra vyer.
Fält på den aktuella layouten markeras med en låsikon Låsikon i dialogrutan Ändra tabellvisning, vilket visar att de inte kan tas bort från listan. Du kan hindra dessa fält från att visas i Tabellvisning genom att avmarkera tillhörande kryssruta.
När du lägger till fält (kolumner) i Tabellvisning bestäms typsnittets format och textstorlek av layouttemats standardinställningar för typsnitt. Om du vill ändra egenskaperna för typsnitt i ett fält måste du använda Layoutläget och formatera fältet.
Relaterade avsnitt 
Visa poster som ett formulär, en lista eller en tabell