Skapa en lösning > Ange tillval för fält > Definiera fältkontroll
 
Definiera fältkontroll
Du kan välja kontrolltillval för att se till att data anges på rätt sätt i ett fält. När du har valt kontrolltillval visas ett meddelande ifall data anges på fel sätt. Du kan t.ex. ange alternativ för att kräva att användarna anger ett värde i ett fält.
Så här väljer du fältkontrolltillval:
1. Välj Arkiv > Hantera > Databas.
2. Klicka på fliken Fält.
3. Om databasen innehåller mer än en tabell väljer du rätt tabell i listan Tabell.
4. Markera ett befintligt fält eller skapa ett nytt.
5. Klicka på Tillval (eller dubbelklicka på fältnamnet).
6. Klicka på fliken Kontroll i dialogrutan Tillval för fält.
7. Välj Alltid under Kontrollera data i det här fältet om du vill utföra fortlöpande fältkontroll, eller Endast vid datainmatning om du endast vill utföra kontroller när data matas in. Markera Tillåt att användaren åsidosätter om du vill att användaren ska kunna ignorera kontrollvarningar.
 
Om du vill att det inmatade värdet ...
Markera
Endast ska innehålla siffror
Av typen och sedan Endast numeriskt i listan.
Ska vara ett datum som innehåller numeriska värden för månad och dag och fyra siffror för årtal (till exempel 2019-12-05)
Av typen och sedan Fyrsiffrigt årtal i listan.
Ska vara ett klockslag som innehåller numeriska värden för timmar och minuter mellan 00:00 och 23:59 (sekunder utvärderas inte i den här datatypskontrollen)
Av typen och sedan Tidsangivelse i listan.
Inte ska vara tomt
Ej tomt
Inte ska duplicera ett värde som hittas i detta fält i andra poster
Unikt värde
Ska överensstämma med ett annat värde i samma fält i vilken annan post som helst
Befintligt värde
Ska överensstämma med ett värde i en specificerad värdelista
Post i värdelista och sedan en värdelista. (Välj Hantera värdelistor om du vill skapa en lista.)
Ska ligga inom ett visst intervall av bokstäver (alfabetiskt), tal, datum eller klockslag
Värden från och anger sedan ett startvärde och ett slutvärde.
Ska överensstämma med resultatet av en beräkning
Kontrollberäkning (eller klicka på Ange) och skriv sedan in en beräkning. Information om dialogrutan finns i Definiera beräkningsfält.
Markera eller avmarkera Kontrollberäkna endast om fältet ändras och klicka sedan på OK.
Inte ska överskrida angivet antal tecken
Maximalt antal tecken och anger det maximala antalet tecken.
Inte överskrider angiven filstorlek (för containerfält)
Maximalt antal kilobyte och anger det maximala antalet kilobyte. Den här inställningen begränsar storleken på filer som bäddas in i containerfält eller lagras externt. Inställningen påverkar inte filer som lagras som referens i ett containerfält.
8. Om du vill visa ett anpassat meddelande om kontrollvillkoren inte uppfylls markerar du Meddelande vid överträdelse. Skriv sedan ett meddelande (högst 255 tecken).
9. Klicka på OK.
Kommentar 
Fält- och kontrollvärden måste vara identiska för att kontrollen av innehållet i ett fält ska lyckas. Om tillvalet Kontrollberäkning används måste beräkningens resultat stämma exakt överens med innehållet i det utvärderade fältet. Som standard utför FileMaker Pro beräkningar med 16 decimaler. Om du använder en kontrollberäkning för fält som returnerar resultat med decimaler kan du använda funktionen Round för att begränsa beräkningens resultat till ett visst antal decimaler.
Du kan också specificera alternativ för automatisk ifyllnad för textfält, vilket ger en större säkerhet vid inmatning av data. Mer information finns i Konfigurera ett fält så att det fylls i automatiskt under datainmatning.
Unik eller befintlig validering utlöses nu när du lämnar fältet i stället för du sparar hela posten.
I ett repeterat fält kontrollerar FileMaker Pro varje repetition individuellt.
Relaterade avsnitt 
Arbeta med formler och funktioner
Ange och ändra data i fält
Verkställa information i poster
Definiera värdelistor