Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för poster > Exportera poster
 
Exportera poster
Användning 
Exporterar poster till en angiven fil.
Se även 
Format 
Exportera poster [Med dialogruta: På/Av; "<namn på utdatafil>"; Öppna automatiskt; Skapa e-post;<plattform och teckenuppsättning>]
Tillval 
Med dialogruta anger om dialogrutor ska visas när scriptsteget utförs. Dessa dialogrutor låter användaren ange nya exportvillkor.
Ange utdatatfil låter dig ange den fil och filtyp som ska exporteras. Välj den mapp du vill exportera till eller skriv mappsökvägen direkt i listan. Ange en sökväg per rad. FileMaker Pro kommer att använda den första sökväg som hittas. Mer information finns i Skapa filsökvägar. Vilken filtyp du ska välja beror på importkraven hos det program där dina exporterade data ska användas. Du kan även ange alternativ för att Öppna filen automatiskt och Skapa e-post med filen som bilaga när du har sparat.
Om FileMaker Pro kör ett script som inte anger en absolut sökväg, och databasfilen som innehåller scriptet har en värd, antas sökvägen vara den aktuella användarens Dokument-mapp.
Obs!  Du kan exportera poster som ett Microsoft Excel-kalkylblad genom att välja Excel-arbetsböcker (.xlsx). Mer information om att spara FileMaker Pro-filer som Excel-filer finns i Spara och skicka poster som en Excel-fil.
Om du anger XML som exportfilstyp öppnas Ange XML- och XSL-tillval där du anger önskad XML-grammatik och väljer en XSLT-formatmall om du vill konvertera XML-formatet. XML- och XSLT-källan kan vara en fil, resultatet av en HTTP-begäran eller en beräkning som genererar en filsökväg eller en HTTP-begäran.
Obs!  Exportera inte fält vars namn är helt numeriska (t.ex. "2") eller består av ett katakana-tecken med en byte (japansk version) med grammatiken FMPDSORESULT.
Ange exportordning använder den exportordning som gällde när du lade till scriptsteget. Den senaste exportordning som använts i filen visas som standard och kan ändras eller tas bort. Vid behov kan du välja teckenuppsättning för utdatafilen i listrutan. Välj Använd aktuell layouts dataformatering på exporterade data, annars kommer formateringen från senaste exporterade data att användas.
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Partiell 
FileMaker Go 
Partiell 
Anpassad webbpublicering 
Nej 
FileMaker WebDirect 
Partiell 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Du kan ställa in exportordning innan du lägger till det här scriptsteget eller utföra stegen i en dialogruta där användaren kan ställa in nya kriterier. Med Exportera poster exporteras alla poster som för närvarande bearbetas. Begränsa uppsättningen poster som ska exporteras genom att använda en sökpost innan du använder Exportera poster.
När du inkluderar detta scriptsteg i ett script på serversidan och om du inte ställer in Med dialogruta till Av, visas texten (INTE kompatibel) i scriptsteget. Scriptet kommer ändå att köras. Beteendet kommer att vara detsamma som när alternativet Med dialogruta är Av. Mer information finns i funktionen Get ( Dokumentsökvägslista ).
Kommentarer 
FileMaker Server har inte stöd för export till FMP12-format.
Script som körs av FileMaker Server följer FileMaker Server-filsökvägsbeteenden. Mer information finns i Sökvägar i script på serversidan.
I FileMaker Go stöds inte export till FMP12- och XML-format.
När du använder det här scriptsteget i FileMaker WebDirect ska du tänka på följande:
FileMaker WebDirect har inte stöd för det här scriptsteget i mobilwebbläsare.
FileMaker WebDirect har inte stöd för export till FMP12-, XML-, XLS- eller XLSX-format.
Om alternativet Ange utdatatfil är markerat skapar FileMaker WebDirect exporterade poster med angivet filnamn och angiven filtyp, men ignorerar den angivna filsökvägen.
FileMaker WebDirect skapar exporterade poster i webbläsarens standardplats för nedladdningar.
Om fältdata eller postdata är för långa för exportformatet, returnerar funktionen Get ( SenasteFel ) 0 istället för 736.
Exempel 1 
Söker efter och sorterar poster och exporterar sedan hittade poster som en Excel-fil utan att meddela användaren.
Gå till layout ["Fakturor"]
Utför sökning [Spara]
Sortera poster [Återställ; Med dialogruta: Av]
Exportera poster [Med dialogruta: Av; "Lista med obetalda fakturor.xlsx"; Unicode (UTF-16)]
Exempel 2 
Exporterar sökresultatet som en Excel-fil om inte en fil med det namnet redan finns i utkatalogen.
If [not PatternCount ( Get ( Dokumentsökvägslista ); "Lista med obetalda fakturor.xlsx" )]
Exportera poster [Med dialogruta: Av; "Lista med obetalda fakturor.xlsx"; Unicode (UTF-16)]
End If
Relaterade avsnitt 
Scriptsteget Importera poster
Scriptsteget Spara poster i PDF-format
Scriptsteget Spara poster i Excel-format
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)