Skapa diagram från data > Exempel: Visa begränsade data i diagram
 
Exempel: Visa begränsade data i diagram
I FileMaker Pro kan du visa flera dataposter i ett och samma fält när varje datavärde i fältet är avgränsat med ett returtecken (data avgränsade med returtecken).
Om diagrammet
I det här exemplet ska du skapa en ny fil som innehåller två fält för värden avgränsade med returtecken: Land och Antal kunder. Fälten är placerade i en och samma layout och alla data är lagrade i en enda post. Skapa sedan ett stående stapeldiagram där du jämför antal kunder i respektive land.
Skapa en fil
1. Gör något av följande:
Om Startcenter är öppet klickar du på Nytt på fliken Mina lösningar och väljer sedan Ny lösning.
Om Startcenter inte är öppet, väljer du Arkiv > Ny lösning.
2. Döp filen till Internationella kunder och spara sedan filen på din hårddisk genom att klicka på Spara.
Filen öppnas i bearbetningsläget i Tabellvy. FileMaker Pro skapar den första tabellen och layouten åt dig. Båda har samma namn som filen.
Definiera och utforma fälten
1. I den första tabellraden klickar du på Skapa fält och skriver Land.
2. Klicka på + i kolumnrubriken och skriv Antal kunder.
3. Klicka på Visa som Formulär i layoutlisten för att gå till Formulärvy, klicka sedan på Redigera layout för att växla till Layoutläge.
4. Markera fältet och ledtexten Antal kunder och dra ned dem ett par centimeter.
5. Markera fältet Land och dra i handtagen tills du ser 5 rader i fältet.
6. Markera fältet Antal kunder och dra i handtagen tills du ser 5 rader i fältet.
7. Välj menyn Layouter > Spara layout och klicka sedan på Avsluta layout om du vill spara ändringarna och återgå till bearbetningsläget.
Tips!  Du kan markera Spara layoutändringar automatiskt (fråga inte) om du vill att layoutändringarna sparas när du avslutar.
Lägg till data i filen
1. Klicka på Ny post i statusverktygsfältet.
2. I fältet Land anger du följande och trycker på Retur efter varje namn på land.
Spanien
Italien
Japan
Tyskland
USA
3. I fältet Antal kunder anger du följande och trycker på Retur efter varje värde.
15
6
23
10
29
Nu har du skapat två fält som innehåller data avgränsade med returtecken.
Skapa en kolumn för jämförelse av antal kunder i respektive land.
1. Klicka på Redigera layout i layoutlisten för att växla till layoutläge.
2. Dra ned den grå huvuddelens kant så att diagrammet får plats.
3. Klicka på Diagramverktyg Diagramverktyg i statusverktygsfältet, och klicka sedan i layoutens huvuddel och rita en stor rektangel där du vill att diagrammet ska visas.
Dialogrutan Inställning av diagram visas.
4. I diagramgranskaren klickar du på Datakälla och väljer Aktuell post (avgränsade data).
5. Under Diagram i diagramgranskaren anger du följande:
 
Vid ...
Gör så här
Rubrik
Skriv Kunder efter land.
Typ
Välj Stapel.
X-axel (horisontell)
Under Rubrik skriver du Länder.
Under Data klickar på knappen Ange, väljer Ange fältnamn, väljer Land i listan och klickar sedan på OK.
Datavärden från fältet Land visas under diagrammet. Dessa blir etiketterna för staplarna i diagrammet (x-serie). Detta är de data du jämför.
Y-axel (vertikal)
Under Rubrik skriver du Kundantal.
Under Data klickar du på knappen Ange, väljer Ange fältnamn, väljer Antal kunder i listan och klickar sedan på OK.
Staplarna i diagrammet visar datavärdena från fältet Antal kunder (y-serie). Detta är de data du mäter.
6. Klicka på Klar.
7. Välj menyn Layouter > Spara layout och klicka sedan på Avsluta layout om du vill spara ändringarna och återgå till bearbetningsläget.
Varje returtecken-avgränsade värde i fältet Land motsvarar ett returtecken-avgränsat värde i fältet Antal medlemmar i den ordning data angetts.