Referens > FileMaker-felkoder
 
FileMaker-felkoder
I den här tabellen beskrivs de numrerade felkoder som returneras av funktionen Get (SenasteFel), av Scriptdebuggern (FileMaker Pro Advanced) eller av annan teknik som används för FileMaker.
Felkoder med asterisk (*) returneras bara av webbpublicerade lösningar.
 
Felnummer
Beskrivning
-1
Okänt fel
0
Inget fel
1
Användaren avbröt åtgärden
2
Minnesfel
3
Kommandot är inte tillgängligt (exempelvis fel operativsystem eller läge)
4
Okänt kommando
5
Ogiltigt kommando (ett Tilldela fält-steg har exempelvis ingen beräkning angiven)
6
Filen är skrivskyddad
7
Minnet räcker inte
8
Tomt resultat
9
Otillräcklig behörighet
10
Begärda data saknas
11
Namnet är ogiltigt
12
Namnet finns redan
13
Filen eller objektet används
14
Utanför det tillåtna intervallet
15
Kan inte dela med noll
16
Åtgärden misslyckades, begär nytt försök (t.ex. en användarfråga)
17
Försök att konvertera främmande teckenuppsättning till UTF-16 misslyckades
18
Klienten måste ange kontoinformation för att fortsätta
19
Strängen innehåller andra tecken än A-Z, a-z, 0-9 (Ascii)
20
Kommando eller åtgärd avbröts av utlöst script
21
Begäran stöds inte (t.ex. när man skapar en hård länk på ett filsystem som inte stöder hårda länkar)
100
Fil saknas
101
Post saknas
102
Fält saknas
103
Relation saknas
104
Script saknas
105
Layout saknas
106
Tabell saknas
107
Index saknas
108
Värdelista saknas
109
Behörighetsuppsättning saknas
110
Relaterade tabeller saknas
111
Fältrepetitionen är ogiltig
112
Fönstret saknas
113
Funktionen saknas
114
Filreferensen saknas
115
Menyuppsättningen saknas
116
Layoutobjektet saknas
117
Datakällan saknas
118
Tema saknas
130
Filerna är skadade eller saknas och måste installeras om
131
Språkpaketfiler saknas (t.ex. Startlösningar)
200
Tillgång till posten nekad
201
Fältet går inte att ändra
202
Tillgång till fältet nekad
203
Det finns inga poster i filen att skriva ut eller så saknar lösenordet behörighet för utskrift
204
Ingen tillgång till fält i sorteringsordning
205
Användaren har inte behörighet att skapa nya poster; importen kommer att skriva över befintliga data
206
Användaren har inte behörighet att ändra lösenord eller så kan filen inte ändras
207
Användaren har inte behörighet att ändra databasschemat eller så kan filen inte ändras
208
Lösenordet innehåller inte tillräckligt många tecken
209
Det nya lösenordet måste skilja sig från det befintliga
210
Användarkontot är inte aktivt
211
Lösenordet har upphört att gälla
212
Ogiltigt användarkonto och/eller lösenord. Försök igen
213
Användarkontot och/eller lösenordet finns inte
214
För många inloggningsförsök
215
Administratörsbehörighet kan inte dupliceras
216
Gästkontot kan inte dupliceras
217
Användaren har inte tillräcklig behörighet för att ändra administratörskontot
218
Lösenordet och bekräftelsen av lösenordet stämmer inte överens
300
Filen är låst eller används
301
Posten används av en annan användare
302
Tabellen används av en annan användare
303
Databasschemat används av en annan användare
304
Layouten används av en annan användare
306
Postens ändrings-ID matchar inte
307
Transaktionen gick inte att låsa på grund av ett kommunikationsfel med värden
308
Temat är låst och används av en annan användare
400
Sökvillkoren är tomma
401
Inga poster matchar sökposten
402
Det valda fältet är inte ett matchande fält för en länk
403
Maxpostgränsen för testversionen av FileMaker Pro har överskridits
404
Sorteringsordningen är ogiltig
405
Det angivna antalet poster överskrider antalet poster som kan utelämnas
406
Ogiltiga villkor för ersättning/ändring av löpnummer
407
Ett av eller båda de matchande fälten saknas (ogiltig relation)
408
Det angivna fältet har fel datatyp för den här åtgärden
409
Importordningen är ogiltig
410
Exportordningen är ogiltig
412
Fel version av FileMaker Pro används för att reparera filen
413
Det angivna fältet är av fel typ
414
Resultatet kan inte visas i layouten
415
En eller flera nödvändiga relaterade poster är inte tillgängliga
416
En primär nyckel krävs från datakällstabellen
417
Filen är inte en datakälla som stöds
418
Internt fel vid INSERT-operation i ett fält
500
Datumvärdet stämmer inte med kontrolltillvalen
501
Tidsvärdet stämmer inte med kontrolltillvalen
502
Det numeriska värdet stämmer inte med kontrolltillvalen
503
Värdet i fältet stämmer inte med intervallet som angetts i kontrolltillvalen
504
Värdet i fältet är inte unikt, vilket angetts som ett krav i kontrolltillvalen
505
Värdet i fältet är inte ett befintligt värde i filen, vilket angetts som ett krav i kontrolltillvalen
506
Värdet i fältet finns inte med i värdelistan som angetts i kontrolltillvalet
507
Värdet i fältet klarade inte beräkningstestet för kontrolltillvalet
508
Ett ogiltigt värde har angetts i sökläget
509
Fältet kräver ett giltigt värde
510
Det relaterade värdet är tomt eller inte tillgängligt
511
Värdet i fältet överskrider maximal fältstorlek
512
Posten har redan ändrats av en annan användare
513
Ingen verifiering angavs, men data får inte plats i fältet
600
Utskriftsfel
601
Sidhuvudet och sidfoten ryms inte tillsammans på en sida
602
Huvuddelen ryms inte på en sida med den aktuella kolumninställningen
603
Ingen skrivaranslutning
700
Fel filformat för import
706
EPSF-filen saknar granskningsbild
707
Det går inte att hitta grafikkonverteraren
708
Filen går inte att importera eller kräver stöd för färgskärm för att importeras
711
Importkonverteraren går inte att hitta
714
Lösenordet saknar behörighet för den här åtgärden
715
Det angivna Excel-kalkylbladet eller intervallet saknas
716
En SQL-fråga med DELETE, INSERT eller UPDATE är inte tillåten vid ODBC-import
717
XML/XSL-informationen är inte tillräcklig för att fortsätta importen eller exporten
718
Fel vid tolkning av XML-filen (från Xerces)
719
Fel vid konvertering av XML med XSL (från Xalan)
720
Ett fel inträffade vid exporten, det angivna formatet har inte stöd för repeterade fält
721
Ett okänt fel inträffade vid tolkningen eller konverteringen
722
Det går inte att importera data till en fil utan fält
723
Du har inte behörighet att lägga till eller ändra poster i måltabellen
724
Du har inte behörighet att lägga till poster i måltabellen
725
Du har inte behörighet att ändra poster i måltabellen
726
Källfilen har fler poster än måltabellen; alla poster importerades inte
727
Måltabellen har fler poster än källfilen; alla poster uppdaterades inte
729
Fel inträffade under importen. Poster kunde inte importeras
730
Excel-versionen stöds inte; konvertera filen till aktuellt Excel-format och försök igen
731
Filen som du importerar från innehåller inga data
732
Den här filen kan inte infogas eftersom den innehåller andra filer
733
En tabell kan inte importeras till sig själv
734
Den här filtypen kan inte visas som en bild
735
Den här filtypen kan inte visas som en bild. Den kommer att sättas in och visas som en fil
736
För mycket data att exportera till detta format. Data kommer att kortas ned
738
Temat du importerar finns redan
800
Kan inte skapa filen på disken
801
Kan inte skapa tillfällig fil på systemdisken
802
Kan inte att öppna filen
803
Filen är exklusiv eller värden går inte att hittas
804
Filen går inte att öppna som skrivskyddad i aktuellt tillstånd
805
Filen är skadad; använd kommandot Reparera
806
Filen går inte att öppna i den här versionen av FileMaker Pro
807
Filen är inte en FileMaker Pro-fil eller är allvarligt skadad
808
Det går inte att öppna filen, åtkomstbehörigheten är skadad
809
Disken/volymen är full
810
Disken/volymen är låst
811
Den tillfälliga filen kan inte öppnas som en FileMaker Pro-fil
812
Värdens kapacitet överskreds
813
Postsynkroniseringsfel i nätverket
814
Filen kan inte öppnas, det maximala antalet tillåtna filer är öppna
815
Kan inte öppna den länkade filen
816
Kan inte konvertera filen
817
Det går inte att öppna filen eftersom den inte hör till denna lösning
819
Kan inte spara en lokal kopia av en fjärrfil
820
Filen stängs
821
Frånkoppling framtvingad av värden
822
FMI-filer hittades inte; installera om saknade filer
823
Det går inte att göra filen exklusiv, gäster är anslutna
824
Filen är skadad eller inte en FileMaker-fil
825
Filen har inte behörighet att referera till den skyddade filen
826
Den angivna sökvägen är ingen giltig sökväg
827
Filen skapades inte eftersom källan inte innehöll data eller är en referens
850
Sökvägen är inte giltig i detta operativsystem
851
Det gick inte att radera en extern fil från disken
852
Kan inte skriva till den externa lagringsresursen
853
En eller flera containrar överfördes inte
900
Allmänt fel i stavningsmotorn
901
Standardordlistan är inte installerad
903
Kommandot kan inte användas i en delad fil
905
Kommandot kräver att ett fält är aktivt
906
Den aktuella filen är inte delad. Kommandot kan endast användas för delade filer
920
Det går inte att initiera stavningsmotorn
921
Kan inte öppna den egna ordlistan för redigering
922
Kan inte hitta den egna ordlistan
923
Den egna ordlistan är skrivskyddad
951
Ett oväntat fel har inträffat (*)
952
Ogiltig FileMaker Data API-token (*)
953
Maximalt antal FileMaker Data API-anrop har överskridits (*)
954
XML-grammatik stöds inte (*)
955
Inget databasnamn (*)
956
Det maximala antalet databassessioner har överskridits (*)
957
Motstridiga kommandon (*)
958
En parameter saknas (*)
959
Tekniken för anpassad webbpublicering är inaktiverad
960
Parametern är ogiltig
1200
Allmänt beräkningsfel
1201
För få parametrar i funktionen
1202
För många parametrar i funktionen
1203
Oväntat slut på beräkningen
1204
Numeriskt värde, textkonstant, ett fältnamn eller "(" krävs
1205
Kommentaren avslutas inte med "*/"
1206
Textkonstanten måste avslutas med citationstecken
1207
Udda parentes
1208
Operator saknas, funktionen hittades inte eller "(" förväntades inte
1209
Namn (t.ex. fältnamn eller layoutnamn) saknas
1210
Plugin-funktion eller scriptsteg har redan registrerats
1211
Listor går inte att använda i den här funktionen
1212
En operator (t.ex. +, -, *) behövs här
1213
Den här variabeln har redan definierats i Let-funktionen
1214
AVERAGE, COUNT, EXTEND, GETREPETITION, MAX, MIN, NPV, STDEV, SUM och GETSUMMARY: uttryck hittades där det behövs ett ensamt fält
1215
Den här parametern är en ogiltig Get-funktionsparameter
1216
Första argumentet i en GETSUMMARY måste vara ett statistikfält
1217
Brytfältet är ogiltigt
1218
Kan inte utvärdera talet
1219
Ett fält kan inte användas i sin egen formel
1220
Fälttypen måste vara Normal eller Beräkning
1221
Datatypen måste vara numerisk, datum, tid eller tidsstämpel
1222
Beräkningen får inte vara lagrad
1223
Funktionen som det hänvisas till har inte implementerats än
1224
Den refererade funktionen finns inte
1225
Funktionen som det hänvisas till stöds inte i denna kontext
1300
Det angivna namnet kan inte användas
1301
En parameter i den importerade eller inklistrade funktionen har samma namn som en funktion i filen
1400
Det gick inte att initiera ODBC-klientdrivrutinen. Kontrollera att ODBC-klientdrivrutinerna är korrekt installerade
1401
Det gick inte att ställa in miljön (ODBC)
1402
Det gick inte att frigöra miljön (ODBC)
1403
Det gick inte att koppla från (ODBC)
1404
Det gick inte att tilldela en anslutning (ODBC)
1405
Det gick inte att frigöra en anslutning (ODBC)
1406
Kontroll av SQL-API misslyckades (ODBC)
1407
Det gick inte att tilldela en instruktion (ODBC)
1408
Utökat fel (ODBC)
1409
Fel (ODBC)
1413
Fel på kommunikationslänk (ODBC)
1414
SQL-uttrycket är för långt
1450
Åtgärden kräver PHP-behörighetstillägg (*)
1451
Åtgärden kräver att aktuell fil är en fjärrfil
1501
SMTP-verifieringen misslyckades
1502
Anslutningen avvisades av SMTP-servern
1503
Fel med SSL
1504
SMTP-servern kräver att anslutningen är krypterad
1505
Angiven verifiering stöds inte av SMTP-servern
1506
E-post kunde inte skickas
1507
Det går inte att logga in på SMTP-servern
1550
Kan inte ladda plugin-programmet, eller så är det inte ett giltigt plugin-program
1551
Kan inte installera plugin-programmet. Det gick inte att radera ett befintligt plugin-program eller spara i mappen eller på disken
1552-1559
Returneras av plugin-program. Se dokumentationen till plugin-programmet.
1626
Protokollet stöds inte
1627
Autentiseringen misslyckades
1628
Ett fel uppstod med SSL
1629
Ingen anslutning (timeout). Tidsgränsen är 60 sekunder
1630
Felaktigt URL-format
1631
Anslutningen misslyckades
1632
Certifikatet har upphört att gälla
1633
Certifikatet är självsignerat
1634
Ett fel inträffade med verifieringen av ceritifikatet
1635
Anslutningen är okrypterad
Relaterade avsnitt 
Funktionen Get ( SenasteFel )
Funktionen Get ( SenasteExternaFelDetalj )
Debugga scripts (FileMaker Pro Advanced)