Använda FileMaker Pro Advanced > Om att skapa runtime-lösningar (FileMaker Pro Advanced) > Skillnader mellan runtime-programmet och FileMaker Pro (FileMaker Pro Advanced)
 
Skillnader mellan runtime-programmet och FileMaker Pro (FileMaker Pro Advanced)
När du dubbelklickar på FileMaker Pro-ikonen för att starta programmet kan du skapa en ny lösning eller öppna en befintlig lösning. När du startar ett FileMaker Pro-baserat runtime-program öppnas automatiskt den primära fil som runtime-programmet skapats med.
Några andra viktiga skillnader mellan runtime-programmet och FileMaker Pro:
Alla utformningsfunktioner för databasen har tagits bort eller gömts i runtime-programmet.
Detta omfattar Layoutläge och kommandona på undermenyn Hantera.
Egna funktioner och anpassade menyer som har skapats i FileMaker Pro Advanced fungerar också i runtime-programmet, även om användare av runtime-programmet inte kan ändra dem eller skapa nya egna funktioner och menyer.
Vissa andra menykommandon har tagits bort från runtime-programmet.
Exempelvis kan du inte använda runtime-programmet för att skapa, öppna eller stänga en lösning. (Runtime-program som skapats med lösningar måste innehålla egna knappar eller scripts för att stänga eller öppna andra filer. Det finns inget stängningskommando i ett runtime-lösningsfönster.)
Plugin-program kan aktiveras i dialogrutan Programinställningar. Alternativet Tillåt lösningar att installera filer i inställningarna för plugin-program gör att plugin-uppdateringar kan installeras automatiskt. Mer information finns i Ange inställningar för plugin-program.
Även om XML-datafilter visas som ett alternativ för scriptsteget Konvertera fil, kan du inte konvertera XML-filer med hjälp av dessa scriptsteg i ett runtime-program.
Runtime-programmet för FileMaker används för enanvändarlösningar. Därför kan ett runtime-program inte delas via serverlös delning över ett nätverk. Om du vill tillåta flera användare att komma åt samma runtime-lösning, måste du öppna runtime-lösningen i FileMaker Pro eller FileMaker Server.
macOS: Apple Event stöds av runtime-program.
Dessutom saknar runtime-program stöd för:
att spara/skicka poster som PDF-filer.
funktioner i FileMaker Pro Advanced
En runtime-databas kan emellertid öppnas i antingen FileMaker Pro eller FileMaker Pro Advanced. Alla funktioner i dessa program aktiveras, om inte fullständig behörighet har tagits bort.
externa SQL-datakällor (ESS), ODBC-import eller scriptsteget Utför SQL.
diagram
konton för OAuth-identitetsleverantör
JSON-funktionerna (se Arbeta med JSON-funktionerna)
anger cURL-alternativen i scriptsteget Infoga från URL
Program- och dokumentinställningar
I runtime-programmet är vissa tillval inte tillgängliga på fliken Diverse i dialogrutan Inställningar. Tillvalen för att meddela en användare när det finns en uppdatering eller ny version av FileMaker Pro är exempelvis inte tillgängliga.
Fliken Layout ingår inte i dialogrutan Inställningar för runtime-programmet.
I dialogrutan Filtillval i runtime-programmet visas enbart fliken Rättstavning.
En jämförelse av menykommandon
Följande tabeller visar de menykommandon som är tillgängliga i FileMaker Pro och i runtime-programmet.
 
Arkiv-menyn
FileMaker Pro i Windows
Runtime i Windows
FileMaker Pro i macOS
Runtime i macOS
Kom igång
X
 
X
 
Ny lösning
X
 
X
 
Öppet
X
 
X
 
Fjärröppna
X
 
X
 
Öppna senaste
X
 
X
 
Öppna favorit
X
 
X
 
Stäng
X
X
X
X
Hantera
X
 
X
 
Dela databas
X
 
X
 
Filtillval
X
X
X
X
Ändra lösenord
X
X
X
X
Skrivarinställning
X
X
 
 
Utskriftsformat
 
 
X
X
Skriv ut
X
X
X
X
Importera poster
X
X
X
X
Exportera poster
X
X
X
X
Spara/skicka poster som
X
1
X
1
Skicka
X
2
X
2
Spara en kopia
X
X
X
X
Reparera
X
3
X
3
Avsluta
X
X
 
 
1. Du kan inte använda Spara/skicka poster som PDF eller Länk till ögonblicksbild. Däremot kan macOS-användare skriva ut en aktuell post som PDF genom att välja Arkiv > Skriv ut.
2. Du kan inte använda Skicka en länk till en databas.
3. Tryck på Ctrl+Skift (Windows) eller Alt-Kommando (macOS) när du startar en runtime-lösning. Mer information finns i Återskapa runtime-filer (FileMaker Pro Advanced).
 
Redigera-menyn
FileMaker Pro i Windows
Runtime i Windows
FileMaker Pro i macOS
Runtime i macOS
Ångra/Kan inte Ångra
X
X
X
X
Gör om/Kan inte göra om
X
X
X
X
Klipp ut
X
X
X
X
Kopiera
(Kopiera alla poster)
X
X
X
X
Klistra in
X
X
X
X
Klistra bara in text
1
1
X
X
Radera
X
X
X
X
Duplicera
X
 
X
 
Markera allt
(Markera alla poster)
X
X
X
X
Sök/Ersätt
X
X
X
X
Rättstavning
X
X
X
X
Exportera fältinnehåll
X
X
X
X
Inställningar
X
X
 
1. Visas inte i menyn, men är tillgänglig via Ctrl+Skift+V.
 
Visa-menyn
FileMaker Pro i Windows
Runtime i Windows
FileMaker Pro i macOS
Runtime i macOS
Bearbetningsläge
X
X
X
X
Sökläge
X
X
X
X
Layoutläge
X
 
X
 
Granskningsläge
X
X
X
X
Gå till Layout
X
X
X
X
Visa en post
X
X
X
X
Visa som lista
X
X
X
X
Visa som tabell
X
X
X
X
Statusverktygsfältet
X
X
X
X
Anpassa statusverktygsfältet
X
X
X
X
Formateringslisten
X
X
X
X
Linjal
X
X
X
X
Zooma in
X
X
X
X
Zooma ut
X
X
X
X
 
Kommando i Sätt in-menyn
FileMaker Pro i Windows
Runtime i Windows
FileMaker Pro i macOS
Runtime i macOS
Bild
X
X
X
X
Ljud/video
X
X
X
X
PDF
X
X
X
X
Fil
X
X
X
X
Datum
X
X
X
X
Klockslag
X
X
X
X
Användarnamn
X
X
X
X
Från index
X
X
X
X
Från senast besökta post
X
X
X
X
 
Utforma-menyn
FileMaker Pro i Windows
Runtime i Windows
FileMaker Pro i macOS
Runtime i macOS
Typsnitt
X
X
X
X
Storlek
X
X
X
X
Stil
X
X
X
X
Justera
X
X
X
X
Radavstånd
X
X
X
X
Textfärg
X
X
X
X
 
Poster-menyn
FileMaker Pro i Windows
Runtime i Windows
FileMaker Pro i macOS
Runtime i macOS
Ny post
X
X
X
X
Duplicera post
X
X
X
X
Radera post
X
X
X
X
Radera hittade poster/Radera alla poster
X
X
X
X
Gå till post
X
X
X
X
Uppdatera fönster
X
X
X
X
Visa alla
X
X
X
X
Visa endast uteslutna
X
X
X
X
Uteslut
X
X
X
X
Uteslut flera
X
X
X
X
Ändra senaste sökning
X
X
X
X
Sparade sökresultat
X
X
X
X
Sortera poster
X
X
X
X
Sortera ej
X
X
X
X
Ersätt fältinnehåll
X
X
X
X
Uppdatera länkdata för fältinnehåll
X
X
X
X
Återställ post
X
X
X
X
 
Sökposter-menyn (sökläge)
FileMaker Pro i Windows
Runtime i Windows
FileMaker Pro i macOS
Runtime i macOS
Ny sökpost
X
X
X
X
Duplicera sökpost
X
X
X
X
Radera sökpost
X
X
X
X
Gå till förfrågan
X
X
X
X
Visa alla
X
X
X
X
Utför sökning
X
X
X
X
Förfina sökning
X
X
X
X
Utvidga sökning
X
X
X
X
Återställ sökpost
X
X
X
X
 
Scripts-menyn
FileMaker Pro i Windows
Runtime i Windows
FileMaker Pro i macOS
Runtime i macOS
<Scriptnamn>
X
X
X
X
Obs!  Alla andra kommandon i Scripts-menyn är endast tillgängliga i FileMaker Pro.
 
Fönster-menyn
FileMaker Pro i Windows
Runtime i Windows
FileMaker Pro i macOS
Runtime i macOS
Nytt fönster
X
X
X
X
Visa fönster
X
X
X
X
Dölj fönster
X
X
X
X
Minimera fönster
X
X
X
X
Sida vid sida horisontellt
X
X
X
X
Sida vid sida vertikalt
X
X
X
X
Överlappande
X
X
X
X
Lägg överst
X
X
X
X
<Namn på öppna fönster>
X
X
X
X
 
Hjälp-menyn
FileMaker Pro i Windows
Runtime i Windows
FileMaker Pro i macOS
Runtime i macOS
FileMaker Pro Hjälp
X
 
X
 
Kortkommandon
X
 
X
 
Resurscenter
X
 
X
 
Produktdokumentation
X
 
X
 
Konsulter och lösningar
X
 
X
 
Skicka kommentarer till Filemaker
X
 
X
 
Sök efter uppdateringar
X
 
X
 
Registrera FileMaker Pro
X
 
X
 
FileMaker Community
X
 
X
 
Service och Support
X
 
X
 
Om FileMaker Pro (eller Om FileMaker Pro Advanced)
X
 
1
 
Om FileMaker Pro Runtime
(Visas om inget eget Om-script har angetts)
 
X
 
1
Om <runtime-lösning>
(Visas om ett eget Om-script angivits)
 
X
 
1
<Scriptnamn för hjälp om runtime-lösningar>
(Visas om ett eget Hjälp-script angivits)
 
X
 
X
1. Se tabellen över kommandon i Program-menyn,
 
Kommando för program-menyn (macOS)
FileMaker Pro
Runtime
Om FileMaker Pro
X
 
Om FileMaker Pro Runtime
(Visas om inget eget Om-script har angetts)
 
X
Om <runtime-lösning>
(Visas om ett eget Om-script angivits)
 
X
Inställningar
X
X
Tjänster
X
X
Dölj FileMaker Pro
X
 
Dölj <runtime-lösning>
 
X
Dölj övriga
X
X
Visa alla
X
X
Avsluta FileMaker Pro
X
 
Avsluta <runtime-lösning>
 
X
Ignorerade scriptsteg
Eftersom vissa funktioner tagits bort från runtime-programmet ignoreras vissa scriptsteg i runtime-programmet. Scriptstegen som ignoreras markeras med "Nej" eller "Partiell" vid "Runtime-lösning" under avsnittet Kompatibilitet i varje scriptstegsbeskrivning. Mer information finns i Scriptsteg.
Obs!  Öppna fil returnerar ett fel om den angivna filen inte är kopplad till runtime-programmet. En runtime-lösning kan endast utföra ett externt script om den externa filen är kopplad till runtime-lösningen.
Lagrade systeminställningar eller registerinställningar för runtime
Här lagrar runtime-programmet sina registerinställningar (Windows) eller inställningar (macOS).
Windows: HKEY_CURRENT_USER\Software\FileMaker\<lösningens namn>\16.0
Obs!  Filtillägget för runtime-databasfilerna finns registrerat i HKEY_CLASSES_ROOT.
macOS: com.filemaker.client.runtime.<lösningens namn>.plist