Använda FileMaker Pro Advanced > Ställa in filer för utvecklarlösningar (FileMaker Pro Advanced) > Ange alternativ för utvecklarlösningar (FileMaker Pro Advanced)
 
Ange alternativ för utvecklarlösningar (FileMaker Pro Advanced)
Använd Developer-verktyg för att anpassa en uppsättning databasfiler eller för att binda filerna i en runtime-lösning.
Anpassa databasfilerna eller binda dem i en runtime-lösning:
1. Stäng alla databasfiler du ska anpassa.
2. Välj Verktyg-menyn > Developer-verktyg.
3. Om du har använt Developer-verktygen på samma databas och sparat inställningarna klickar du på Läs in inställningar.
4. Klicka på Lägg till för att hitta filerna som du vill anpassa.
5. Om du lägger till flera filer dubbelklickar du på en fil i listan för att ange den primära filen.
6. Välj Developer-verktyg-inställningar efter behov. Mer information finns i Ställa in filer för utvecklarlösningar (FileMaker Pro Advanced).
7. Vid Lösningstillval klickar du på Ange.
8. Välj ett eller flera tillval i dialogrutan Ange lösningstillval.
 
För att
Gör så här
Binda databaser till runtime-program
Markera Skapa runtime-lösningsprogram.
Obs!  Det här tillvalet kan kombineras med alla andra, utom Databaser måste ha FileMaker-filändelse, Aktivera databaskryptering (eller kryptera om filer) och Ta bort databaskryptering.
Permanent förhindra att någon har administrativ behörighet till lösningen
Välj Ta permanent bort adminåtkomsten till filerna.
Viktigt!  När administrativ behörighet har tagits bort kan den inte återställas till den anpassade lösningen.
Tvinga konton utan fullständig behörighet att öppna lösningen i läget utan menyer
Välj Aktivera kioskläge utan menyer för icke admin-konton.
Lägga till FileMaker-tillägget till databasfilernas filnamn
Välj Databaser måste ha FileMaker-filändelse.
Obs!  Tillvalet är inte tillgängligt om du väljer Skapa Runtime-lösningsprogram. Du kan använda funktionen när du vill lägga till filtillägg till filer som saknar det.
Skapa en loggfil för att spela in eventuella fel som påträffas under bearbetningen
Välj Skapa fellogg för eventuella bearbetningsfel
Ange en plats och ett filnamn för felloggen.
Kommentar
Om du inte anger ett filnamn och en plats för felloggen sparas den i projektmappen med filnamnet Loggfil.txt.
Om ett fel uppstår under bearbetning av tillvalen loggas felet i felloggen. Ett felmeddelande kan också indikera att ett fel har påträffats.
Kryptera eller kryptera om databasfiler
Markera Aktivera databaskryptering (eller kryptera om filer).
Obs!  Tillvalet är inte tillgängligt om du väljer Skapa Runtime-lösningsprogram. Du kan använda den här funktionen för att kryptera databasfiler som inte är knutna till runtime-program.
Dekryptera databasfiler
Markera Ta bort databaskryptering.
9. Klicka på OK.
10. Om du snabbt vill kunna upprepa processen klickar du på Spara inställningar och väljer en mapp och en plats för inställningsfilen. Mer information finns i Spara lösningsinställningar (FileMaker Pro Advanced).
11. Klicka på Skapa.
Relaterade avsnitt 
Binda filer till en runtime-lösning (FileMaker Pro Advanced)