Referens > Funktioner > Datumfunktioner > Date
 
Date
Användning 
Returnerar kalenderdatumet för en månad, dag och år.
Format 
Date (månad ; dag ; år)
Parametrar 
månad – månaden på året (ett ensiffrigt eller tvåsiffrigt tal; se not).
dag – dagen i månaden (ett ensiffrigt eller tvåsiffrigt tal; se not).
år – året (fyra siffror mellan 0001 och 4000, t.ex. 2019, men inte 19).
Viktigt!  Parametrarnas ordning i funktionen Date är alltid Månad, Dag, År, oavsett vilket operativsystem eller vilka datumformat för FileMaker Pro du använder.
Returnerad datatyp 
datum
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Resultatets utformning beror på vilket datumformat som användes när databasfilen skapades. I USA används normalt formatet MM/DD/ÅÅÅÅ för datum. Du kan ändra datumformatet i ditt operativsystem.
Du kan ändra hur datumet visas genom att välja ett annat datumformat för fältet i layoutläge. Om du ändrar datumformatet på det här sättet påverkas bara hur data visas, inte hur data lagras.
Viktigt!  För att undvika fel vid användning av datum bör du alltid använda fyrsiffriga årtal. Mer information om hur tvåsiffriga årtal hanteras i FileMaker Pro finns i Ange datum med tvåsiffriga årtal.
Kommentar 
Om du anger en högre månadssiffra än 12 eller en dagssiffra som är högre än antalet dagar i en viss månad lägger FileMaker Pro till de extra dagarna eller månaderna till resultatet. Date-funktionen tillåter även noll och negativa tal som parametrar. Decimaltal trunkeras till heltal.
Exempel 
Date (10 ; 10 ; 2019) returnerar 2019-10-10.
Date (13 ; 1 ; 2019) returnerar 1.1.2020 (en månad efter 1 december 2019).
Date (6 ; 0 ; 2019) returnerar 5.31.2019 (en dag innan 1 juni 2019).
Date (6 ; -2 ; 2019) returnerar 5.29.2019 (tre dagar före 1 juni 2019).
Date (7 ; 12 ; 2019) – Date (7 ; 2 ; 2019) returnerar 10.
"Faktura förfaller: " & Date (Month (Försäljningsdatum) + 1 ; Day (Försäljningsdatum) ; Year (Försäljningsdatum)) returnerar Faktura förfaller: följt av ett värde som är en månad senare än Försäljningsdatum.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler