cURL-alternativ som stöds
cURL (Client for URLs) är ett öppet standardbibliotek med programfunktioner som gör att scriptsteget Infoga från URL har stöd för många vanliga alternativ för filöverföring. I detta scriptsteg använder du Ange cURL-tillval för att skapa en beräkning som inkluderar ett eller fler av följande cURL-alternativ.
Bara de alternativ som listas nedan stöds av FileMaker-klienter. Mer information finns i dokumentationen för cURL.
 
Tillval1
Parameter2
Kommentar
--anyauth
 
 
--basic
 
 
--ciphers
<lista med chiffer>
 
--connect-timeout
<sekunder>
Ange antal sekunder med decimaler.
--continue-at
-C
<offset>
Det går inte att använda "-" för aktuell filstorlek. Data lägger inte till utan ersätter binära mål.
--cookie
-b
<namn=data[;n2=d2]> eller <$[$]fmvariabel>
Se tabellanmärkning 3.
--cookie-jar
-c
<$[$]fmvariabel>
Direkt filåtkomst och "-" ersätts med en FileMaker-variabel.
--crlf
 
 
--data
-d
<data> eller @<$[$]fmvariabel>
Se tabellanmärkning 4.
--data-ascii
<data> eller @<$[$]fmvariabel>
Se tabellanmärkning 4.
--data-binary
<data> eller @<$[$]fmvariabel>
Se tabellanmärkning 4.
--data-raw
<data>
 
--data-urlencode
<data> eller =<data> eller @<$[$]fmvariabel> eller <namn>=<data> eller <namn>@<$[$]fmvariabel>
Se tabellanmärkning 4.
--digest
 
 
--disable-eprt
 
 
--disable-epsv
 
 
--dump-header
-D
<$[$]fmvariabel>
Se tabellanmärkning 3.
--expect100-timeout
<sekunder>
Ange antal sekunder med decimaler.
--fail
-f
 
 
--FM-text-encoding
<kodning>
Konverterar texten i de alternativ som följer direkt efter detta alternativ från FileMakers interna teckenkodning till den angivna kodningen. Använd ett av namnen som definieras för parametern encoding för funktionen TextEncode.
--form
-F
<namn=innehåll> eller <namn=@$[$]fmvariabel>
Se tabellanmärkning 4.
--form-string
<namn=innehåll>
 
--ftp-alternative-to-user
<kommando>
 
--ftp-create-dirs
 
 
--ftp-method
multicwd, nocwd eller singlecwd
Ange en av dessa metoder.
--ftp-pasv
 
 
--ftp-port
-P
<gränssnitt> eller <IP-adress> eller <värdnamn> eller -
Lägg till :[start]-[slut] för att ange ett portintervall.
--ftp-pret
 
 
--ftp-skip-pasv-ip
 
 
--ftp-ssl-ccc
 
Ställer även in --ftp-ssl-ccc-mode till passive, om det inte redan är inställt.
--ftp-ssl-ccc-mode
active eller passive
Ange ett av dessa lägen.
--ftp-ssl-control
 
 
--head
-I
 
 
--header
-H
<namn: värde>
Ange detta alternativ en gång för varje rubrik du anger.
--ignore-content-length
 
 
--interface
<namn>
 
--ipv4
-4
 
 
--ipv6
-6
 
 
--junk-session-cookies
-j
 
 
--keepalive-time
<sekunder>
Ange antal sekunder med heltal.
--limit-rate
<hastighet[b|B|k|K|m|M|g|G]>
Ange ett heltal följt av en valfri enhet.
--list-only
-l
 
 
--local-port
<num>[-num]
Ange en port eller ett portintervall.
--location
-L
 
 
--location-trusted
 
 
--max-filesize
<byte>
 
--max-time
-m
<sekunder>
Ange antal sekunder med decimaler.
--no-keepalive
 
Som standard är keepalive-meddelanden aktiverade. Använd detta alternativ för att inaktivera dem.
--noproxy
<värd[,värd> eller *
 
--output
-o
<filnamn>
Filnamnet används bara som ett attribut för containerdata.
--path-as-is
 
 
--post301
 
 
--post302
 
 
--post303
 
 
--proxy
-x
<[protokoll://][användare:lösenord@]proxyvärd[:port]>
 
--proxy-anyauth
 
 
--proxy-basic
 
 
--proxy-digest
 
 
--proxy-header
<namn: värde>
Ange detta alternativ en gång för varje header du anger.
--proxy-user
-U
<användare:lösenord>
Till skillnad från kommandoradverktyget curl så frågar FileMaker-klienter inte om lösenord om det inte finns.
--proxy1.0
<proxyvärd[:port]>
 
--proxytunnel
-p
 
 
--quote
-Q
<kommando>
Använd detta kommando en gång för varje kommando till FTP-servern.
--range
-r
<intervall>
 
--raw
 
 
--referer
-e
<URL>
Har stöd för ;auto i slutet av URL vid användning med --location.
--request
-X
<kommando>
 
--resolve
<värd:port:adress>
Ange detta alternativ en gång för varje matchare du anger.
--show-error
-S
 
Mer information finns i Hantera fel.
--socks4
<värd[:port]>
 
--socks4a
<värd[:port]>
 
--socks5
<värd[:port]>
 
--socks5-hostname
<värd[:port]>
 
--speed-limit
-Y
<hastighet>
Ange antal byte per sekund med heltal.
--speed-time
-y
<tid>
Ange antal sekunder med heltal.
--ssl
 
--ftp-ssl stöds också.
--ssl-reqd
 
--ftp-ssl-reqd stöds också.
--time-cond
-z
<datumuttryck>
Har bara stöd för datumuttryck i cURL-format.
--tr-encoding
 
 
--trace
<$[$]fmvariabel>
Se tabellanmärkning 3.
--trace-ascii
<$[$]fmvariabel>
Se tabellanmärkning 3.
--trace-time
 
 
--upload-file
-T
<$[$]fmvariabel>
Se tabellanmärkning 3. Har inte stöd för jokertecken (filnamn som matchar ett mönster) eller för att ange ett filnamn i URL.
--use-ascii
-B
 
 
--user
-u
<användare:lösenord>
Till skillnad från kommandoradverktyget curl så frågar FileMaker-klienter inte om lösenord om det inte finns.
--user-agent
-A
<agent-sträng>
 
Tabellanmärkningar
1. För vissa alternativ stöds både långa och korta versioner av alternativets namn (exempelvis ‑‑data och -d).
2. Valfria delar av parametrar visas inom [ ].
3. Direkt filåtkomst ersätts med en FileMaker-variabel.
4. Direkt filåtkomst ersätts med en FileMaker-variabel med prefixet @.
Använda variabler
Även om inga av de alternativ som stöds tillåter direkt åtkomst till filer eller att skapa filer i filsystemet, kan du ange en FileMaker-variabel som källa eller destination för de data som alternativet kräver. För att komma åt eller skapa en fil kan du ställa in variabeln till ett containerfält.
För att komma åt en fil kan du ställa in variabeln till ett containerfält, som innehåller filen, och sedan använda variabeln som parameter för cURL-alternativet.
För att skapa en fil kan du använda en variabel som parameter för cURL-alternativet, ställa in ett containerfält till den variabeln och sedan exportera containerfältet som en fil.
Hantera fel
cURL-alternativ som inte stöds ignoreras.
Om du använder alternativet --show-error:
När fel som returneras av cURL-biblioteket får FileMaker-klienter att returnera felkod 1631 via funktionen Get ( SenasteFel ) för att ange ett ospecificerat anslutningsfel, returnerar funktionen Get ( SenasteExternaFelDetalj ) samma text som kommandoradverktyget curl.
När en åtgärd lyckas men servern returnerar en svarskod på 400 eller högre tillsammans med informationen, returnerar FileMaker-klienter lämplig felkod. Om det inte finns någon lämplig FileMaker-felkod, returnerar Get (SenasteFel) 1631 och Get (SenasteExternaFelDetalj) svarskoden i formatet "Svarskod: nnn".
Om du inte använder alternativet --show-error, gör serversvarskod 401 att Get (SenasteFel) returnerar FileMaker-felkoden 1627 ("Autentisering misslyckades"). Alla andra svarskoder returnerar FileMaker-felkod 0 ("Inget fel").
Exempel
Skickar HTTPS POST-data som två nyckel/värde-par, fname=Bob och lname=Smith, till www.filemaker.com med identifieringsuppgifterna mittanvändarnamn och mittlösenord och lagrar begärda data i $$results-variabeln.
I scriptsteget Infoga från URL:
Ställ in Mål till variabeln $$results.
Ställ in Ange URL till https://www.filemaker.com/.
Ställ in Ange cURL-tillval till en av följande likvärdiga uppsättningar av alternativ:
"--user mittanvändarnamn:mittlösenord --data fname=Bob&lname=Smith"
"--user mittanvändarnamn:mittlösenord -d fname=Bob --data-ascii lname=Smith"
"--user mittanvändarnamn:mittlösenord -d @$post_data"
där variabeln $post_data är inställt på nyckel/värde-par som text eller inställt på ett containerfält vars innehåll är en textfil som innehåller nyckel/värde-par.
Scriptet visar ovanstående exempel som skickar nyckel/värde-par från en fil i containerfältet post_data.
Set Variable [ $post_data ; table::post_data ]
Insert from URL [ Verify SSL Certificates ; With dialog: Off ; $$results ;
"https://www.filemaker.com/" ;
"--user mittanvändarnamn:mittlösenord -d @$post_data" ]
Kommentar 
I cURL-alternativ ska varje citattecken föregås av ett omvänt snedstreck. För att ange en HTTP-header för Content-type: application/json, är exempelvis textuttrycket för Ange cURL-tillval:
"--header \"Content-type: application/json\""