Automatisera uppgifter med scripts > Skapa och redigera script
 
Skapa och redigera script
Obs!  Information om varje scriptsteg, dess tillval och exempel finns i Scriptsteg (i bokstavsordning) och Scriptsteg (efter kategori). Fler exempelscript och mer hjälp finns i Exempel på script och FileMaker Community.
Så här skapar eller redigerar du ett script:
1. Välj menyn Scripts > Scriptfönster.
Eller öppna Arkiv-menyn > Hantera > Scripts.
Scriptfönster öppnas. Du kan skapa och redigera script med hjälp av de tre sektionerna i det här fönstret: sektionen för scripts (vänster), sektionen för scriptredigering (mitten) och sektionen för scriptsteg (höger).
2. Skapa eller öppna ett script:
Om du vill skapa ett script klickar du på Knappen Nytt script. I sektionen för scriptredigering anger du ett namn för det nya scriptet och trycker sedan på Retur.
Om du vill granska ett script klickar du på scriptnamnet i scriptsektionen. Klicka på Knappen Växla till redigering för att växla från att granska till att redigera scriptet.
Om du vill redigera ett script dubbelklickar du på scriptnamnet i scriptsektionen. Om scriptet redan är öppet i sektionen för scriptredigering klickar du på scriptets flik för att aktivera det.
3. Börja skriva ett scriptstegsnamn och välj sedan scriptsteget i listan som visas.
Du kan även dubbelklicka på scriptsteget i sektionen för scriptsteg.
4. Om scriptsteget har olika tillval – vilket anges av text som omges av hakparenteser ([ ]) eller av Knapp för åtgärdsmeny bredvid scriptsteget – gör du något av följande:
Klicka på texten som omges hakparenteser och ange sedan tillvalet som visas.
Klicka på Knapp för åtgärdsmeny och ange sedan tillvalet som visas.
Klicka mellan hakparenteserna och redigera beräkningen, eller klicka på Beräkningsknapp för att öppna Dialogrutan Ange beräkning. Endast vissa beräkningar är redigerbara.
Obs!  När du redigerar ett scriptsteg kan du se alternativet Återställ. Att återställa innebär att de villkor du angav när scriptsteget redigerades senast, används när scriptsteget utförs.
5. Gör något av följande när du arbetar i sektionen för scriptredigering:
 
För att
Gör så här
Lägga till en rad i scriptet
Gör något av följande:
Tryck på Retur.
Om den sista raden i scriptet inte är tom, markerar du den sista raden och trycker på nedåtpilen.
Lägga till en rad ovanför den markerade raden
Tryck på Skift+Retur.
Flytta mellan rader i scriptet
Tryck på uppåtpil eller nedåtpil
Lägga till en kommentar i ett script
På en tom rad skriver du # eller väljer Kommentar i sektionen för scriptsteg. Om du använder scriptsteget # (Kommentar) i ditt script kan det hjälpa andra som visar eller ändrar det.
Lägga till ett scriptsteg i kategorin Favoriter
I sektionen för scriptsteg markerar du scriptsteget och klickar på Knapp för grå stjärna. Om du vill ta bort ett scriptsteg som kategorin Favoriter, markerar du scriptsteget och klickar på Knapp för blå stjärna.
Obs!  Du kan inte lägga till ett scriptsteg i kategorin Favoriter om sektionen för scriptsteg sorteras i bokstavsordning.
Visa information om ett scriptsteg
I sektionen för scriptsteg klickar du på scriptsteget. En beskrivning visas i hjälpfönstret. Visa mer information genom att klicka på Hjälp.
Visa scriptsteg i bokstavsordning eller efter kategori
I sektionen för scriptsteg klickar du på Knapp för sortering i alfabetisk ordning för att visa scriptstegen i bokstavsordning eller klicka på Knapp för kategorisortering för att visa dem efter kategori.
Visa vilka FileMaker-produkter har stöd för ett scriptsteg
Klicka på Kompatibilitetsknapp och välj en produkt. Alla scriptsteg som är kompatibla med produkten visas.
Kopiera och klistra in ett scriptsteg
Mer information finns i Kopiera och klistra in script.
Duplicera ett scriptsteg
Markera scriptsteget och öppna menyn Redigera > Duplicera (Windows) eller Duplicera steg (macOS).
Radera ett scriptsteg
Markera scriptsteget och tryck på Delete.
Ändra ordningen på scriptsteg i scriptet
Dra scriptsteget i sektionen för scriptredigering och till en ny plats i scriptet.
Markera flera scriptsteg
Ctrl-klicka (Windows) eller Kommando-klicka (macOS). Du kan lägga till, duplicera eller radera flera steg.
Öppna ett script som ingår i ett scriptstegsalternativ
Ctrl-klicka (Windows) eller kommandoklicka (macOS) på alternativet för scriptsteg.
Köra scriptet
Klicka på Knappen Kör script.
Obs!  En asterisk (*) bredvid ett scriptnamn innebär att scriptet har ändrats, men inte sparats.
6. Stäng fliken och klicka sedan på Spara.
Du kan även gå till Fil > Spara script i Scriptfönstret (Windows), eller välja Scripts > Spara script menyraden i FileMaker Pro (macOS).
Så här hanterar du scripts:
 
För att
Gör så här
Byta namn, duplicera eller radera ett script
Högerklicka på scriptnamnet och välj från menyn. Du kan även klicka på scriptnamnet i scriptfönstret två gånger för att byta namn.
Ordna om scripts
Dra scriptnamnet och till en ny plats i listan.
Skriv ut ett steg
Windows: I Scriptfönster väljer du Fil > Skriv ut script.
macOS: I FileMaker Pros menyrad väljer du Fil > Skriv ut.
Utföra ett script med full åtkomst
Högerklicka på scriptet och välj Bevilja fullständig behörighet. Se "Köra script med fullständig behörighet" nedan.
Hantera mappar i sektionen för scripts
Mer information finns i Hantera scripts med hjälp av mappar.
Köra script med fullständig behörighet
Genom att ange att ett script ska köras med fullständig behörighet kan användare med begränsad behörighet utföra scriptade uppgifter som de annars inte skulle kunna utföra, t.ex. exportera eller radera poster. Tänk på följande:
Behörigheten ändras inte, men scriptet får högre behörighet än användaren. Den fullständiga behörigheten överförs inte heller till något efterföljande delscript, såvida inte funktionen har aktiverats även i det scriptet.
Script kan endast konfigureras till att köras med fullständig behörighet av användare med behörighetsuppsättningen Full åtkomst. Endast användare med fullständig behörighet kan ändra eller radera scripts som den här funktionen har aktiverats för.
Ett script kan köras med fullständig behörighet bara i den fil där scriptet har definierats. Scripts kan inte åsidosätta åtkomstbegränsningar för externa filer. Ett script som har konfigurerats till att köras med fullständig behörighet kan exempelvis inte radera poster i en åtkomstbegränsad extern fil.
Användare utan fullständig behörighet kan tilldelas behörighet att redigera scripts som är markerade som ändringsbara i sin behörighetsuppsättning. Fullständig behörighet krävs när du vill skapa, duplicera, importera och/eller radera scripts.
Kommentar 
Om du vill söka efter problem när du bygger ett script högerklickar du på fliken i scriptets redigeringsfönster och väljer Kontrollera problem. FileMaker Pro kontrollerar scriptet och markerar linjer med problem, till exempel saknade parametrar. (Det går inte att upptäcka varje problem.) Linjer markeras i färgen för standardproblem på fliken Syntaxfärger i inställningarna för Scriptfönster.
Om du vill redigera färgkodningen för scriptsteg och sådant som problem går du till Scriptfönster och väljer Visa > Inställningar (Windows) eller Visa > Inställningar för Scriptfönster (macOS). Klicka sedan på fliken Syntaxfärger.
Om du vill redigera ett script i ett nytt fönster högerklickar du på en flik i sektionen för scriptredigering och väljer Flytta flik till nytt fönster. Du kan även trycka på Alt (Windows) eller Alt (macOS) och dubbelklicka på ett script i sektionen för script. Scriptet öppnas i dialogrutan Ändra script.
För att tillåta scriptet att köra med fullständig behörighet väljer du Fil > Bevilja fullständig behörighet (Windows) eller Scripts-menyn > Bevilja fullständig behörighet (macOS).
Om du öppnade dialogrutan Ändra script genom att konvertera en knappåtgärd till ett script, kan du trycka på Ctrl+G (Windows) eller Kommando-R (macOS) om du vill byta namn på scriptet.
Relaterade avsnitt 
Kopiera och klistra in script
Använda operatorer i formler
Scriptsteg (efter kategori)
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Arbeta med knappar och knapprader på layouter
Arbeta med Scripts-menyn
Ändra behörighet för scripts
Publicera databaser på webben
Debugga scripts (FileMaker Pro Advanced)
Inaktivera scriptsteg (FileMaker Pro Advanced)