Referens > Funktioner > Textfunktioner > Code
 
Code
Användning 
Returnerar tecknen för Unicode-kodpunkter för tecknen i texten.
Format 
Code (text)
Parametrar 
text – ett eller flera tecken
Returnerad datatyp 
nummer
Kommer från 
FileMaker Pro 10.0
Beskrivning 
Returnerar Unicode-kodpunkterna för tecknen i text. Om det finns noll tecken i text returneras en tom sträng.
Om det finns ett tecken i texten returnerar funktionen kodpunkten för det tecknet. Om texten innehåller flera tecken returneras kodpunkten för varje tecken som en grupp av fem siffror där kodpunkten för det första tecknet representeras av de lägre fem siffrorna, kodpunkten för det andra tecknet av följande högre (till vänster) fem siffror och så vidare.
Vid konvertering av ett sammansatt tecken som ä returnerar funktionen Unicode-kodpunkten för det sammansatta tecknet.
Följande tabell visar hur navigeringstecken rapporteras till ett script som har aktiverats av denna utlösare:
 
Nedtryckt tangent
Rapporteras som
Kommentar
backspace
  8
Motsvarar Unicode/ASCII-koden för BS (backspace)
tab
  9
Motsvarar Unicode/ASCII-koden för HT (vågrät tabb)
Skift-tabb
  9
Skift kan hittas med hjälp av det värde som returneras från funktionen Get ( TriggerModifieringsTangent )
retur
 10
Motsvarar Unicode/ASCII-koden för LF (radmatning)
return
 13
Motsvarar Unicode/ASCII-koden för CR (vagnretur)
skifta
 27
Motsvarar Unicode/ASCII-koden för ESC (skifta)
vänsterpil
 28
Motsvarar Unicode/ASCII-koden för FS (filavgränsare)
uppåtpil
 29
Motsvarar Unicode/ASCII-koden för GS (gruppavgränsare)
högerpil
 30
Motsvarar Unicode/ASCII-koden för RS (postavgränsare)
nedåtpil
 31
Motsvarar Unicode/ASCII-koden för US (enhetsavgränsare)
space
 32
Motsvarar Unicode/ASCII-koden för Space
radera till höger
127
Motsvarar Unicode/ASCII-koden för Radera
Kommentar 
om det finns för många tecken för att de ska kunna visas i FileMakers fält av nummertyp, returnerar funktionen ett NaN-värde (Not a Number).
Exempel 
Code("") returnerar en tom sträng.
Code ("a") returnerar 97.
Code ("b") returnerar 98.
Code ("ab") returnerar 9800097.
Code ("ä") returnerar 228.
Code ("ä") (ett a plus trema med en separat tangenttryckning) returnerar 77600097.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler