Statistiktyper för diagram
 
Markera
För att
Totalt
Beräkna totalsumman av värdena i fältet.
Medelvärde
Beräkna medelvärdet av värdena i fältet.
Antal
Beräkna antalet poster som innehåller ett värde för fältet. Om ett fält till exempel innehåller 100 värden (ett värde för varje post) blir resultatet av beräkningen 100.
Minimum
Visa det lägsta talet, det tidigaste datumet eller klockslaget eller den tidigaste tidsstämpeln för ett fält.
Maximum
Visa det högsta talet, det senaste datumet eller klockslaget eller den senaste tidsstämpeln för ett fält.
Standardavvikelse
Beräkna hur mycket värdena i ett fält avviker från varandra. Detta tillval beräknar standardavvikelsen från medelvärdet för värdena i ett fält.
Standardavvikelse efter population
Beräkna standardavvikelsen för alla poster.
Andel
Beräkna förhållandet mellan värdet i fältet och summan av alla värdena i fältet. Beräkna till exempel vilken andel av den totala försäljningen som kan hänföras till varje försäljare.