Välja kontext för ett beräkningsfält
Kontext är den tabell i relationsdiagrammet från vilken en relation utvärderas. När du definierar en beräkning i en källtabell och tabellen har mer än en förekomst i relationsdiagrammet måste du ange i vilken kontext beräkningen ska utföras.
Varje kontextval representerar en tabell i relationsdiagrammet och ett annat perspektiv på dina data. När du väljer kontext för en beräkning ber du FileMaker Pro göra beräkningen med utgångspunkt i den tabellförekomsten. Eftersom varje kontextval representerar ett specifikt förhållande mellan relaterade tabeller och fält är valet av kontext för beräkningen avgörande för resultatet.
Ett exempel på hur kontext ändrar resultatet av en beräkning
Du har en databas med två källtabeller som heter Färgkälltabell och Formkälltabell. Tabellerna har följande egenskaper:
 
Källtabellnamn
Tabellförekomster i relationsdiagram
Fältnamn
Färgkälltabell
Färgtabell 1, Färgtabell 2
Färg
Stilnummer
Vikt
Formkälltabell
Formtabell
Form
Stilnummer
Vikt
Pris
Tabellerna är relaterade på följande sätt:
Exempel på två tabeller med olika relationer till en tredje tabell
Det finns två olika relationer:
I den första relationen är Färgtabell 1 och Formtabell relaterade via fältet Stilnummer.
I den andra relationen är Färgtabell 2 och Formtabell relaterade via fältet Vikt.
Eftersom Färgtabell 1 och Färgtabell 2 delar samma källtabell kan en beräkning definierad i Färgkälltabell utvärderas i kontexten Färgtabell 1 eller Färgtabell 2.
För att se hur det fungerar kan vi beakta kontexteffekten på två beräkningsfält i tabellen Färgkälltabell. Båda beräkningsfälten använder samma formel för att avgöra summan av priserna i tabellen Formkälltabell. Den enda skillnaden är kontexten. Formkälltabell har tre poster med följande värden:
 
Form
Stilnummer
Vikt
Pris
cirkel
100
5
2,00 kr
kvadrat
100
2
6,00 kr
triangel
200
2
9,00 kr
En post i Färgkälltabell har följande värden:
 
Färg
Stilnummer
Vikt
röd
100
2
Eftersom relationerna använder olika matchande fält returnerar relationerna olika uppsättningar relaterade poster.
Beräkningsresultat 1
Relationen mellan Färgtabell 1 och Formtabell, som använder Stilnummer som matchande fält, returnerar dessa två poster:
 
Form
Stilnummer
Vikt
Pris
cirkel
100
5
2,00 kr
kvadrat
100
2
6,00 kr
Ett beräkningsfält som definierats i Färgkälltabell med formeln Sum(Formtabell::Pris) där tabellen Färgtabell 1 har angetts som kontext returnerar värdet 80 kr.
Beräkningsresultat 2
Relationen mellan Färgtabell 2 och Formtabell, som använder Vikt som matchande fält, returnerar dessa två poster:
 
Form
Stilnummer
Vikt
Pris
kvadrat
100
2
6,00 kr
triangel
200
2
9,00 kr
Ett beräkningsfält som definierats i Färgkälltabell med samma formel Sum(Formtabell::Pris) men där tabellen Färgtabell 2 har angetts som kontext returnerar värdet 150 kr.
Kommentar 
När en beräkningsformel skapas avgör kontexten vilka tabeller som visas som relaterade och orelaterade i dialogrutan Beräkning.
En beräkningsformel kan använda fält med global lagring från orelaterade tabeller. Dessa är de enda fält som kan användas från orelaterade tabeller.
Relaterade avsnitt 
Arbeta med relaterade tabeller
Definiera beräkningsfält
Om formler