Ansluta till externa datakällor > Ställa frågor i en ODBC-datakälla från FileMaker Pro > Automatisera ODBC-import med scriptsteget Importera poster
 
Automatisera ODBC-import med scriptsteget Importera poster
Anslutning till ODBC-datakällor är en aktivitet som du kanske kommer att utföra ofta, och därför kan det vara bra att skapa ett script med scriptsteget Importera poster som automatiserar ODBC-importen. Vissa tillval för scriptsteg kan ge annorlunda resultat än när de används med andra filformat.
Tillvalet Ange datakälla lagrar följande:
datakällans namn och sökväg
användar-ID och lösenord (valfritt)
SQL-frågan som ska köras mot datakällan
Mer information finns i scriptsteget Importera poster.
När du väljer en ODBC-datakälla i scriptsteget Importera poster öppnas dialogrutan Ange ODBC SQL-fråga. Du kan göra något av följande:
Välja ett fält som innehåller en fråga (se Lagra en SQL-fråga i ett fält).
Skriva en ny fråga som ska lagras i scriptsteget Importera poster.
Använda Skapa SQL-fråga för att konstruera en fråga som ska lagras i scriptsteget Importera poster.
Kommentar 
Om du vill spara användarnamnet och lösenordet markerar du kryssrutan Spara användarnamn och lösenord i dialogrutan Ange lösenord.
Tillvalet Med dialogruta: Avdöljer alla dialogrutor under en ODBC-import.
Tillvalet Ange importordning lagrar fältordningen i dialogrutan Fältordning för import som vid andra scriptimporter.
Scriptsteget Manuell felhantering döljer ODBC-varningar.
ODBC-importfunktionen sparar datakällans namn, användarnamnet och lösenordet samt SQL-frågan från den föregående ODBC-importen. Tänk på detta när du väljer tillvalen Ange importordning eller Ange datakälla.
Om du vill automatisera samverkan för flera program i Windows kan du använda ActiveX. Mer information finns i Script med ActiveX Automation (Windows).
Om du väljer att utföra en fråga från ett icke-globalt fält utförs frågan i den aktuella posten. Mer information finns i Definiera fält som använder global lagring.
SQL-uttryck får bestå av högst 256 K tecken (512 kB).
Om du använder scriptsteget Importera poster vid import av ODBC-data som innehåller Unicode-strängar måste din ODBC-drivrutin stödja Unicode. Annars kan resultatet bli inkonsekvent.
ODBC-import, scriptsteget Utför SQL och externa SQL-datakällor stöds inte i runtime-lösningar som har skapats med FileMaker Pro Advanced.