Referens > Funktioner > Trigonometric functions > Asin
 
Asin
Användning 
Returnerar inverterat sinus (Asin) för ett tal.
Format 
Asin (nummer)
Parametrar 
tal – valfritt numeriskt uttryck eller fält som innehåller ett numeriskt uttryck i intervallet -1 till 1.
Returnerad datatyp 
nummer
Kommer från 
FileMaker Pro 9.0
Beskrivning 
Inverterat sinus är den vinkel vars sinus är tal. Den returnerade vinkeln ges i radianer i intervallet -Pi/2 till Pi/2. Parametern för det inmatade talet måste vara mellan -1 och 1.
Om du vill uttrycka inverterat sinus i grader multiplicerar du resultatet med 180/Pi eller använder funktionen Degrees.
Exempel 
Asin (-0,5) returnerar -0,523598776.
Asin (-0,5) * 180 / Pi returnerar -30.
Degrees (Asin (-0.5)) returnerar -30.
Asin (2)returnerar ? (inte ett tal).
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler