Skapa och hantera layouter och rapporter > Arbeta med fält i en layout > Lägg till och ändra ledtext
 
Lägg till och ändra ledtext
När du placerar ett fält på en layout kan du inkludera ledtext för att identifiera eller beskriva fältet. Ledtext kan vara fältnamnet, annan text (t.ex. anvisningar) eller resultatet av en beräkning. Ledtext kan visas på olika platser utanför fältet eller som platshållartext inuti fältet. Platshållartext är användbart när det finns begränsat med utrymme, t.ex. på en layout som utformats för touch-enheter.
När du har lagt till ledtext kan du formatera den med hjälp av format eller formateringslisten.
Lägga till ledtext
Gör något av följande i layoutläge:
 
För att lägga till en etikett
Gör så här
När du placerar ett fält på en layout med hjälp av dialogrutan Fältväljare
I området Alternativ för Dra i dialogrutan Fältväljare väljer du ett alternativ vid Etiketter. Mer information finns i Definiera och ändra fält.
När du placerar ett fält på en layout med hjälp av Fältverktyget
När du har placerat ett fält med hjälp av Fältverktyget, markerar du fältet och klickar på Skapa ledtext i dialogrutan Ange fält. Klicka på OK. Fältnamnet visas som ledtexten. Mer information finns i Placera och radera fält i en layout. Mer information finns i Lägga till text i en layout.
För ett fält som redan finns på en layout
Klicka på Textverktyget Textverktyget i statusverktygsfältet, klicka där du vill att ledtexten ska visas och skriv sedan texten.
Ändra eller radera ledtext
Markera ledtexten du vill ändra. Gör sedan följande:
 
För att
Gör så här
Redigera ledtext
Markera ledtexten och skriv sedan ny ledtext. Mer information finns i Lägga till text i en layout.
Ändra ledtextens format eller utseende
Använd formateringslisten eller Granskaren. Mer information finns i Utforma text.
Radera ledtext
Tryck på Backspace eller Delete.
Tips!  Om du vill använda verktyg för att placera ledtext på layouten läser du Använda verktyg för att placera objekt exakt.
Lägga till eller ändra platshållartext i ett fält
Platshållartext visas i ett fält i bearbetningsläget (och eventuellt i sökläget) tills du börjar skriva i fältet. Du kan även lägga till platshållartext i containerfält och fält som formaterats som redigeringsrutor, nedrullningsbara listor, nedrullningsbara kalendrar eller snabbmenyer.
Gör något av följande i layoutläge:
 
För att lägga till platshållartext
Gör så här
När du placerar ett fält på en layout med hjälp av dialogrutan Fältväljare
I området Alternativ för Dra i dialogrutan Fältväljare klickar du på Knapp för platshållartext för etiketter vid Etiketter. Mer information finns i Definiera och ändra fält.
Som standard är platshållartexten samma som fältnamnet.
För ett fält som redan finns på en layout
Se "Så här anger eller ändrar du platshållartext" nedan.
Så här anger eller ändrar du platshållartext:
1. Markera fältet (inte etiketten) på layouten i layoutläge.
2. Klicka på Granskare Knappen Granskare i layoutlisten. Klicka sedan på fliken Data Data.
3. Gör något av följande vid Platshållartext i området Fält.
 
För att
Gör så här
Visa resultatet av en beräkning i fältet
Klicka på Knappen Penna, ange en beräkning som ska visa platshållartexten och klicka sedan på OK.
Visa platshållartext i sökläget
Välj Visa platshållare i sökläge.
Lägg till eller redigera platshållartext
Markera texten och gör dina ändringar.
Radera platshållartexten
Markera texten och tryck sedan på backstegs- eller Delete-tangenten.
4. Tryck på Retur eller tabbtangenten eller klicka utanför Granskaren för att ändringarna ska gälla.
Kommentar 
Om du lägger till en ledtext när du placerar ett fält och sedan byter namn på fältet i Fältväljaren eller dialogrutan Hantera databas ändras oftast ledtexten till det nya fältnamnet i alla layouter som innehåller ledtexten.
Platshållartext visas inte i tabellvy eller när du visar poster i granskningsläget.
Platshållartext skrivs inte ut i granskningsläget eller när du sparar poster som PDF-fil. Du kan dock skriva ut platshållartext när du skriver ut eller sparar tomma poster som PDF-fil. Se Skriva ut poster och Spara och skicka poster som en PDF-fil.
Om du vill visa en etikett i layoutläget som identifierar fält som har platshållartext Verktyg för platshållartext, väljer du menyn Visa > Visa > Platshållartext.