Een oplossing maken > Variabelen gebruiken
 
Variabelen gebruiken
Variabelen bieden een tijdelijke opslaglocatie voor gegevens die daarna toegankelijk zijn vanaf elke context in het bestand. U kunt variabelen declareren in:
berekeningen met behulp van de Let functie
scripts met behulp van de Variabele instellen scriptstap en scriptstappen invoegen met een variabele als het doel
Variabelen zijn niet beschikbaar buiten het bestand waarin ze zijn gedeclareerd en de variabelen van een gebruiker zijn niet beschikbaar voor andere gebruikers. Als u wilt dat gegevens beschikbaar zijn voor andere bestanden of voor meerdere gebruikers, gebruikt u een veld (zonder globale opslag) in plaats van een variabele.
Wanneer u een variabele declareert, kunt u het bereik ervan opgeven door een prefix voor de naam van de variabele toe te voegen.
 
Bereik
Prefix
Voorbeeld
Beschikbaarheid
Let-functie
Geen
naamvariabele
Alleen binnen de Let-functie waar deze is gedeclareerd
lokaal
$
$naamvariabele
Alleen binnen het script waar deze is gedeclareerd; uitgeschakeld wanneer het script eindigt
globaal
$$
$$naamvariabele
Overal binnen het bestand waar deze is gedeclareerd; uitgeschakeld wanneer het bestand wordt gesloten
Lokale en algemene variabelen (of zelfs twee lokale variabelen in verschillende scripts) kunnen dezelfde naam hebben, maar worden als verschillende variabelen behandeld en er kunnen verschillende waarden in worden opgeslagen.
U kunt variabelen gebruiken in:
berekeningen
scripts
bestandspaden (raadpleeg Bestandspaden maken)
zoekopdrachten die u maakt en bewerkt in het dialoogvenster Zoekopdracht bewerken (raadpleeg De dialoogvensters Zoekopdrachten opgeven en Zoekopdracht bewerken)
lay-outs als samenvoegvariabelen (raadpleeg Samenvoegvariabelen invoegen in een lay-out)
Herhalingen in variabelen
Variabelen kunnen een optioneel herhalingsnummer bevatten dat onmiddellijk na de naam van de variabele tussen haakjes [ ] verschijnt. Het volgende geeft bijvoorbeeld als resultaat 111:
Let ([
$var[1] = 1;
$var[2] = 10;
$var[3] = 100
];
$var[1] + $var[2] + $var[3] )
Herhalingen in variabelen worden niet ondersteund in:
samenvoegvariabelen
bestandspaden
zoekopdrachten
Opmerkingen 
Voor de naam van een variabele gelden dezelfde naamgevingsrestricties als voor veldnamen. Raadpleeg Velden benoemen.
Variabelen worden niet ondersteund in bestandspaden die zijn opgeslagen in containervelden.
Het gegevenstype van een variabele wordt dynamisch bepaald op basis van de toegewezen gegevens.
Voor meer informatie over het werken met variabelen raadpleegt u de FileMaker Knowledge Base.