Verwijzingen > Sneltoetsen (macOS) > Sneltoetsen voor tekst (macOS)
 
Sneltoetsen voor tekst (macOS)
Gebruik de sneltoetsen voor tekst om tekst in velden en lay-outs te bewerken en op te maken.
Sneltoetsen voor het verwijderen van tekst
Gebruik deze sneltoetsen in de modus Bladeren, Lay-out en Zoeken.
 
Als u dit wilt verwijderen
Drukt u op deze toets
Volgend teken
Wis
Volgend woord
Option-Wissen
Vorig teken
Delete
Vorig woord
Option-Delete
Tekst vanaf de invoegpositie tot het begin van de regel
Command-Delete
Sneltoetsen voor het bewerken van tekst
Gebruik deze sneltoetsen om tekst in velden en lay-outs te bewerken en om met zoekopdrachten te werken.
 
Om dit te doen
Drukt u op deze toets
Geselecteerde tekst wissen
Delete
Geselecteerde tekst kopiëren
Command-C
Alle tekst in een record kopiëren
Command-C wanneer er geen objecten zijn geselecteerd
Alle records in de gevonden reeks als tekst naar het klembord kopiëren
Command-Option-C wanneer geen enkel object is geselecteerd
Geselecteerde tekst knippen
Command-X
Plakken
Command-V
Alleen tekst plakken
Command-Shift-Option-V
Ongedaan maken
Command-Z
Opnieuw
Command-Y of Command-Shift-Z
Tekstbewerking sluiten
Enter (numeriek toetsenbord)
Gegevens zoeken en vervangen
Command-Shift-F
De volgende vermelding van de opgegeven gegevens zoeken
Command-G
De huidige richting van Opnieuw zoeken omkeren
Command-Shift-G
De gegevens bij Zoeken naar vervangen door de gegevens bij Vervangen door en vervolgens opnieuw zoeken en selecteren
Command-Option-G
De huidige richting van Vervangen en opnieuw zoeken omkeren
Command-Shift-Option-G
De geselecteerde gegevens opnieuw zoeken in de database
Command-Option-I
De huidige richting van Geselecteerde zoeken omkeren
Command-Shift-Option-I
Een vaste spatie invoegen
Option-spatiebalk
Een tabteken in een veld invoegen of de invoegpositie naar de volgende tabpositie verplaatsen
Option-Tab
Het dialoogvenster Spelling openen wanneer u de melding krijgt dat een foutief gespeld woord is aangetroffen
Command-Shift-Y
Opmerking  Als de huidige richting voor zoeken en vervangen Vooruit of Alles is, verandert u met deze sneltoets voor omkeren de richting in Achteruit. Als de huidige richting voor zoeken en vervangen Achteruit is, verandert u met deze sneltoets voor omkeren de richting in Vooruit.
Sneltoetsen voor tekstopmaak
Gebruik deze sneltoetsen om tekst in velden, veldlabels en tekstobjecten op te maken in de modus Bladeren en Lay-out.
Sneltoetsen voor het uitlijnen van tekst
 
Als u tekst als volgt wilt uitlijnen
Drukt u op deze toets
Centreren
Command- \
Links
Command- [
Rechts
Command- ]
Uitvullen
Command-Shift- |
Sneltoetsen voor tekststijl
 
Als u deze tekststijl wilt toepassen
Drukt u op deze toets
Vet
Command-Shift-B
Cursief
Command-Shift-I
Standaard
Command-Shift-P
Subscript
Command-Shift- _ (onderstrepingsteken)
Superscript
Command- = of Command-Shift- +
Onderstreept
Command-Shift-U
Sneltoetsen voor lettergrootten
 
Als u de puntgrootte als volgt wilt wijzigen
Drukt u op deze toets
Eén punt groter
Command-Option-Shift->
Eén punt kleiner
Command-Option-Shift-<
Tekst vergroten naar volgende puntgrootte in het menu
Command-Shift->
Tekst verkleinen naar volgende puntgrootte in het menu
Command-Shift-<
Sneltoetsen voor tekstnavigatie
Gebruik deze sneltoetsen in de modus Bladeren, Lay-out en Zoeken om de invoegpositie te verplaatsen in een tekstveld of een label.
 
Voor de verplaatsing van de invoegpositie
Drukt u op deze toets
Naar het begin van de tekst
Command-Pijl-omhoog
Naar het einde van de tekst
Command-Pijl-omlaag
Tot aan het begin van de regel
Command-Pijl-links
Tot aan het einde van de regel
Command-Pijl-rechts
Tot aan het begin van het vorige woord
Option-Pijl-links
Tot aan het einde van het volgende woord
Option-Pijl-rechts
Vorig teken
Pijl-links
Volgend teken
Pijl-rechts
Vorige regel
Pijl-omhoog
Volgende regel
Pijl-omlaag
Sneltoetsen voor het selecteren van tekst
Gebruik deze sneltoetsen in de modus Bladeren, Lay-out en Zoeken om de selectie in een veld uit te breiden.
 
Als u de selectie als volgt wilt uitbreiden
Drukt u op deze toets
Tot aan het begin van de regel
Command-Shift-Pijl-links
Tot aan het begin van het vorige woord
Option-Shift-Pijl-links
Tot aan het begin van de tekst
Command-Option-Shift-Pijl omhoog
Tot aan het einde van de regel
Command-Shift-Pijl-rechts
Tot aan het einde van het volgende woord
Option-Shift-Pijl-rechts
Tot aan het einde van de tekst
Command-Option-Shift-Pijl omlaag
Volgend teken
Shift-Pijl-rechts
Volgende regel
Command-Shift-Pijl omlaag
Vorig teken
Shift-Pijl-links
Vorige regel
Command-Shift-Pijl omhoog
De gehele inhoud van het actieve veld
Command-A