Subtotalen opgeven (wizard Lay-out/rapport maken)
Als u in het venster Subtotalen en algemene totalen opnemen de optie Subtotalen opnemen hebt geselecteerd, kunt u dit venster gebruiken om te definiëren hoe deze worden weergegeven.
Opmerking  In FileMaker Pro worden subresumés niet alleen gebruikt om subtotalen in op te nemen, maar ook om gemiddelden, optellingen en andere resumégegevens op te nemen voor deelverzamelingen met records (de recordcategorieën die u in het venster Records op categorie sorteren hebt gedefinieerd).
Zo geeft u een subtotaal op:
1. Klik voor Resuméveld op Opgeven.
Het dialoogvenster Veld opgeven verschijnt.
2. Kies een resuméveld in de lijst of definieer een nieuw resuméveld. (Alleen velden die als resuméveld zijn gedefinieerd, zijn beschikbaar in de lijst.
Als u een resuméveld wilt definiëren in de huidige tabel klikt u op Toevoegen. Raadpleeg Opties voor het dialoogvenster Resuméveld (wizard Lay-out/rapport maken).
Als u een resuméveld wilt definiëren in een andere tabel, selecteert u Database beheren in de lijst. Raadpleeg Resumévelden definiëren.
Opmerking  U moet volledige toegangsprivileges hebben om resumévelden te definiëren.
3. Klik op OK.
4. Kies in Resumeren op categorie een splitsveld.
Kies bijvoorbeeld het veld Regio als u het subtotaal van de verkoopgegevens per regio wilt berekenen. De velden die in deze lijst verschijnen, zijn de velden die u hebt geselecteerd in het venster Records op categorie sorteren.
5. Kies voor Positie subtotaal de optie Boven recordgroep, Onder recordgroep of Boven en onder.
FileMaker Pro plaatst het resuméveld verticaal op dezelfde lijn als het veld waarop het resuméveld is gebaseerd.
6. Klik op Subtotaal toevoegen.
7. Herhaal de vorige stappen voor elk subtotaal (subresumé) dat u wilt toevoegen.
Opmerkingen en tips
Als u een subresumé wilt verwijderen, selecteert u de definitie van het subresumé in Subtotalen en klikt u op Subtotaal verwijderen of dubbelklikt u op het subresumé in de lijst..
Als u een subresumé wilt wijzigen, verwijdert u de huidige subresumédefinitie en geeft u een nieuwe definitie op.
Als u in dit venster een subresumé definieert, definieert u in feite een "subresumégedeelte voor". Als u voor Positie subtotaal de optie Boven recordgroep of Boven en onder kiest, definieert u in feite ook een "subresumégedeelte na". Nadat u de wizard hebt uitgevoerd, kunt u eigenschappen als pagina-einden en paginanummering wijzigen. Raadpleeg Een lay-outgedeelte wijzigen.
Als u voor Positie subtotaal de optie Onder recordgroep kiest, wordt in FileMaker Pro niet alleen een "subresumégedeelte na" gemaakt voor het door u opgegeven splitsveld en resuméveld, maar ook een "subresumégedeelte voor" met alleen het splitsveld.
Als u meerdere resumés voor hetzelfde splitsveld en dezelfde positie definieert, bepaalt de volgorde waarin u het subresumé in het rapport definieert de volgorde van de resumévelden in het subresumégedeelte van de wizard. Nadat de wizard is voltooid, kunt u de volgorde van de resumévelden wijzigen.
Verwante onderwerpen 
Een lay-out maken