Records op categorie sorteren (wizard Lay-out/rapport maken)
In dit venster van de wizard Lay-out/rapport maken selecteert u de splitsvelden waarop u uw rapport wilt categoriseren. Wanneer u bijvoorbeeld verkoopgegevens wilt groeperen op regio, kiest u het veld Regio.
In de lijst Rapportcategorieën wordt de hiërarchie (het nestniveau) van de categorieën bepaald door de volgorde van de splitsvelden. Dus als u de verkoopgegevens eerst wilt groeperen op regio en vervolgens op stad, kiest u eerst het veld Regio en vervolgens het veld Stad.
 
Om dit te doen
Gaat u als volgt te werk
Een splitsveld opnemen
Dubbelklik op de gewenste velden in de lijst Rapportvelden in de volgorde waarin u ze in de hiërarchie wilt gebruiken. (U kunt ook een of meer velden selecteren en op Verplaatsen klikken.)
Opmerking  Alleen de velden die u in het vorige venster hebt gekozen, zijn beschikbaar. Als u nog een veld wilt toevoegen, klikt u op Terug. De wizard slaat uw keuzen in deze en alle voorgaande vensters op.
Splitsvelden weergeven in het hoofdgedeelte van het rapport
Schakel in de lijst Rapportcategorieën de selectievakjes in van de splitsvelden die u wilt weergeven in het hoofdgedeelte van het rapport.
Splitsvelden verbergen in het hoofdgedeelte van het rapport
Schakel in de lijst Rapportcategorieën de selectievakjes naast de velden die u niet wilt laten weergeven in het hoofdgedeelte van het rapport uit.
Opmerking  Gegevens in het rapport worden gegroepeerd op alle velden die u opneemt in de lijst Rapportcategorieën, maar niet-geselecteerde velden worden niet in het rapport weergegeven.
Velden verwijderen die u al hebt geselecteerd
Dubbelklik in de lijst Rapportcategorieën op het veld dat u wilt verwijderen. (U kunt ook een of meer velden selecteren en op Wissen klikken.)
De volgorde van de splitsvelden wijzigen om de hiërarchie van de groepering te wijzigen
In Rapportcategorieën sleept u de dubbele pijl naast de veldnaam (Windows) of sleept u de veldnaam (macOS) naar de nieuwe positie.
Wanneer u in Rapportcategorieën het aantal splitsvelden wijzigt, wordt dit weergegeven in de afbeelding aan de rechterzijde. De wizard geeft de geselecteerde splitsvelden in blauwtinten weer om u te helpen bij de keuze van de juiste hiërarchie.
FileMaker Pro sorteert automatisch uw rapport op de velden die u kiest voor rapportcategorieën. (Ze zijn op voorhand geselecteerd in het venster Records sorteren dat hierna verschijnt.)
Opmerkingen en tips
Als u meerdere opeenvolgende veldnamen wilt selecteren in de lijst met velden, moet u Shift ingedrukt houden wanneer u klikt. Wilt u niet-opeenvolgende velden selecteren, dan houdt u Control (Windows) of Command (macOS) ingedrukt wanneer u klikt.
Als u subtotalen wilt opnemen (in het venster Lay-out/rapport maken), berekent FileMaker Pro subresumés voor de velden op basis van de rapportcategorieën die u in dit venster kiest. U geeft op hoe de subresumés werken in het venster Subtotalen opgeven verderop in de wizard. (In FileMaker Pro worden subresumés niet alleen gebruikt om subtotalen in op te nemen, maar ook om gemiddelden, optellingen en andere resumégegevens op te nemen voor deelverzamelingen van records.)
Containervelden, berekeningvelden en resumévelden kunnen geen splitsvelden zijn. In Rapportvelden worden die velden grijs weergegeven.
U kunt maximaal tien splitsvelden kiezen.
Wanneer u een splitsveld toevoegt, voegt FileMaker Pro eveneens een subresumégedeelte toe aan de lay-out. Nadat u de wizard hebt uitgevoerd, kunt u eigenschappen als pagina-einden en paginanummering wijzigen. Raadpleeg Een lay-outgedeelte wijzigen.
Elk splitsveld verschijnt vóór de groep records die u categoriseert (in een "subresumégedeelte voor"). U kunt ook instellen dat een splitsveld achter de detailrecords moet verschijnen door het te veranderen in een "subresumégedeelte na". Raadpleeg Een lay-outgedeelte wijzigen.
Als u alleen een resumérapport (zonder detailrecords) wilt definiëren, kunt u het hoofdgedeelte verwijderen nadat u de wizard hebt uitgevoerd.
Verwante onderwerpen 
Een lay-out maken