Databases beveiligen > Privilegesets maken en bewerken > Lay-outprivileges bewerken
 
Lay-outprivileges bewerken
Met privilegesets kunt u toegang tot lay-outs in een bestand beperken. Voor een bestand kunt u de volgende privileges instellen:
Privileges voor alle lay-outs: u kunt toestaan of weigeren dat een gebruiker naar de lay-outmodus kan schakelen en wijzigingen in het ontwerp van alle lay-outs kan maken. U kunt tevens toegang tot alle lay-outs in een bestand weigeren.
Aangepaste privileges voor individuele lay-outs: u kunt twee typen beperkingen voor toegang per lay-out instellen.
Beperkingen voor elke lay-out ontwerpen en weergeven: instellen of de privilegeset toestaat dat wijzigingen worden gemaakt in het ontwerp van een lay-out in de lay-outmodus, alleen-weergeven lay-outtoegang of helemaal geen lay-outtoegang.
Toegangsbeperkingen tot gegevens voor elke lay-out: instellen of de privilegeset toegang, weergave of wijziging toestaat voor gegevens die door elke lay-out worden weergegeven. Wanneer toegang tot gegevens wordt geweigerd, kan de gebruiker de lay-out weergeven, maar verschijnt de tekst <Geen toegang> in plaats van de veldgegevens.
Er zijn belangrijke verschillen en interacties tussen lay-outprivileges en privileges voor de toegang tot records:
Hoewel u met lay-outprivileges de toegang tot gegevens kunt beperken, beveiligen deze instellingen slechts één weergave van gegevens per lay-out, waardoor mogelijk niet alle vermeldingen van gegevens zijn beveiligd. Als u toegang wilt beperken tot alle vermeldingen van specifieke tabellen, records of velden ongeacht waar deze worden weergegeven of waar er toegang toe wordt verkregen, gebruikt u privileges voor toegang tot records. Raadpleeg Privileges voor toegang tot records bewerken.
Zelfs als u lay-outprivileges gebruikt om gegevens weer te geven en te bewerken, zijn privileges voor de toegang tot records nog altijd van toepassing en beperken ze mogelijk de toegang tot bepaalde tabellen, velden en records.
Zo bewerkt u privileges voor alle lay-outs:
1. Begin een nieuwe of bestaande privilegeset te bewerken in het dialoogvenster Privilegeset bewerken.
Raadpleeg Privilegesets maken en bewerken.
2. In het onderdeel Gegevenstoegang en -ontwerp kiest u bij Lay-outs de optie Alles - wijzigbaar, Alles - alleen weergeven of Alles - geen toegang. Met deze opties wordt het volgende toegestaan of geweigerd:
 
Privilege
alles wijzigen
Alles - alleen weergeven
Alles - geen toegang
Alle lay-outs weergeven
Toegestaan
Toegestaan
Geweigerd
Alle lay-outs dupliceren en verwijderen
Toegestaan
Geweigerd
Geweigerd
Nieuwe lay-outs maken
Toegestaan
Geweigerd
Geweigerd
Lay-outmodus openen om wijzigingen in ontwerpen te maken
Toegestaan
Geweigerd
Geweigerd
3. Klik achtereenvolgens op OK en op OK in het dialoogvenster Beveiliging beheren.
Zo bewerkt u privileges voor individuele lay-outs:
1. Begin een nieuwe of bestaande privilegeset te bewerken in het dialoogvenster Privilegeset bewerken.
Raadpleeg Privilegesets maken en bewerken.
2. Kies Eigen privileges bij Lay-outs in het onderdeel Gegevenstoegang en -ontwerp. Selecteer in het dialoogvenster Privileges voor eigen lay-out elke lay-out (of selecteer Willekeurige nieuwe lay-out om eigen privileges in te stellen voor lay-outs die later worden gemaakt) en stel er de gewenste privileges voor in. Wanneer u de gewenste privileges voor individuele lay-outs hebt ingesteld, klikt u op OK.
 
Om dit te doen
In het dialoogvenster Privileges voor eigen scripts
Weergave van de lay-out, wijziging van het ontwerp van de lay-out in de lay-outmodus en verwijdering van de lay-out toestaan
Kies bij Lay-out de optie wijzigbaar.
Alleen weergave van lay-out toestaan (wijzigingen in het ontwerp weigeren)
Kies bij Lay-out de optie alleen weergeven.
Weergave van de lay-out weigeren
Kies bij Lay-out de optie geen toegang.
Weergave van gegevens, bewerking van gegevens en aanmaak en verwijdering van records in de lay-out toestaan
Kies bij Records via deze lay-out de optie wijzigbaar.
Weergave van gegevens in de lay-out toestaan (maar bewerking van gegevens en aanmaak en verwijdering van records weigeren)
Kies bij Records via deze lay-out de optie alleen weergeven.
Weergave van de gegevens in de lay-out weigeren (De tekst <Geen toegang> verschijnt voor elk veld in plaats van de veldgegevens.)
Kies bij Records via deze lay-out de optie Geen toegang.
Aanmaak van nieuwe lay-outs en duplicatie van weergegeven lay-out toestaan
Schakel het selectievakje Maken van nieuwe lay-outs toegestaan in.
Belangrijk  De opties alleen weergeven en geen toegang bij Records via deze lay-out in het dialoogvenster Privileges voor eigen lay-out beveiligen slechts één weergave van gegevens per lay-out, waardoor mogelijk niet alle vermeldingen van gegevens zijn beveiligd, zoals scripts die toegang hebben tot gegevens en relaties die de gegevens in andere bestanden weergeven. Als u toegang wilt beperken tot alle vermeldingen van specifieke tabellen, records of velden ongeacht waar deze worden weergegeven of waar er toegang toe wordt verkregen, gebruikt u privileges voor toegang tot records. Raadpleeg Privileges voor toegang tot records bewerken.
3. Klik achtereenvolgens op OK en op OK in het dialoogvenster Beveiliging beheren.
Of raadpleeg Accounts maken en bewerken om de privilegeset aan één of meerdere accounts toe te wijzen.
Opmerkingen 
Privileges voor toegang tot records kunnen nog altijd van toepassing zijn en bijgevolg toegang tot bepaalde tabellen, velden en records beperken. Raadpleeg Privileges voor toegang tot records bewerken. Voor een vergelijking van hoe privileges voor lay-outs en toegangsprivileges voor records samenwerken, kijkt u in de FileMaker Knowledge Base die u vindt op http://help.filemaker.com.